Nye momsregler gir nye fallgruver

Moms på alternativ og kosmetisk behandling ble innført ved nyttår. Det kan skape trøbbel for utleiere, påpeker Line Ravlo-Losvik og Andreas Mello-Kildal i DLA Piper.

IKKE LENGER MOMSFRITT: Slike sprøyter med Botox er nå å anse som alle andre normale varer og tjenester. Foto: Bloomberg
Debattinnlegg

Line Ravlo-Losvik og Andreas Mello-Kildal. Foto: Advokatfirma DLA Piper

Fra 1. januar 2021 er det i stor utstrekning innført merverdiavgift på alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling. Dette kan medføre behov for endring av utleieres frivillige registrering for utleie i Merverdiavgiftsregisteret. Feil registrering og/eller avgiftsbehandling kan medføre risiko for tilleggsavgift ved bokettersyn. Det er derfor viktig for utleiere å sette seg inn i de nye reglene og foreta en konkret vurdering av om regelendringene medfører behov for oppdatering av utleiers frivillige registrering.

Slike tjenester har tidligere vært omfattet av unntaket for merverdiavgift for helsetjenester, og utleiere har derfor, frem til 31. desember 2020, normalt ikke kunnet innlemme de aktuelle leieobjektene i sin frivillige registrering, og har heller ikke kunnet belaste merverdiavgift på leien til leietagere som driver slik virksomhet.

Utøvere av alternativ behandling kan være frivillig registrert i et eget register. Formålet med registeret er blant annet pasientsikkerhet og forbrukerrettigheter. I dette registeret står 40 ulike utøverorganisasjoner som blant annet inkluderer yrkesgrupper som akupunktører, osteopater, naprapater, naturterapeuter, gestaltterapeuter og homøopater.

Litt av begrunnelsen for innføringen av merverdiavgift på alternativ behandling har blant annet vært at det ikke er grunn til at såkalte udokumenterte behandlinger skal få merverdiavgiftsfritak. Det kan bidra til å gi inntrykk av at dette er behandling som er godkjent og dokumentert. Noe av kritikken mot innføringen av merverdiavgift har gått på at innføringen blir for generell og også omfatter behandlingsformer som er blitt en del av behandlingsforløp i helsetjenester og således kan ramme blant annet uføre og andre med reduserte inntekter som har behov for behandlingen som tilbys.

For osteopater og naprapater videreføres avgiftsunntaket frem til og med 30. juni 2021, og for akupunktører frem til og med 30. september 2021

Helsetjenester som sådan er fortsatt unntatt fra avgiftsplikten, men alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling er som hovedregel altså nå underlagt avgiftsplikt. Vanskelige grensedragninger mellom avgiftspliktig og avgiftsfri omsetning kan oppstå. For osteopater og naprapater videreføres avgiftsunntaket frem til og med 30. juni 2021, og for akupunktører frem til og med 30. september 2021. Regjeringen planlegger å ta stilling til om disse yrkesgruppene skal autoriseres som helsepersonell – slik at de fortsatt vil kunne omfattes av avgiftsunntaket. Reglene kan således bli endret i løpet av 2021.

For utleiere medfører regelendringene at de aktuelle leieobjektene nå vil kunne omfattes av utleiers frivillige registrering, helt eller delvis. Utleier har således en valgrett for leieobjekter som benyttes i merverdiavgiftspliktig virksomhet etter regelendringen, med mindre annet følger av den enkelte leiekontrakten. I mange tilfeller vil det være gunstig for både utleier og leietager å la leieobjektet omfattes av utleiers frivillige registrering.

Uavhengig av om leieobjektet skal omfattes av utleiers frivillige registrering eller ikke, kan det oppstå behov for særskilt melding til skattemyndighetene – enten i form av at leieobjektet fortsatt skal holdes utenfor den frivillige registreringen på tross av at virksomheten som drives i leieobjektet er merverdiavgiftspliktig – eller at leieobjektet nå skal inkluderes i utleiers frivillige registrering. I noen tilfeller er det ikke nødvendig å foreta seg noe.

Om det er behov for en særskilt melding er avhengig av om leieforholdet historisk er særskilt meldt ut fra utleiers frivillige registrering eller ikke. Her er det fort gjort å trå feil. Alle utleiere som har leietakere som omfattes av regelendringen bør foreta en nøye vurdering av hvilke konsekvenser regelendringen får og hvilket informasjonsbehov som oppstår vis-à-vis skattemyndighetene. Dette for å unngå at utleierne ikke blir blant de som starter 2021 med å trå i merverdiavgiftsrettslige fallgruver.

Line Ravlo-Losvik

Andreas Mello-Kildal

Partnere i Advokatfirma DLA Piper

dla piper
line ravlo-losvik
andreas mello-kildal
moms
momsfritak
merverdiavgift
Nyheter
Næringseiendom
Jus
Debattinnlegg