Riksvei 4 må prioriteres nå

Reisetiden mellom Oslo og Mjøsbrua kan kuttes med 40 minutter, argumenterer Stein Lier-Hansen i Norsk Industri og Jon Kristiansen og Nina Solli i NHO.

UNDERDIMENSJONERT: Riksvei 4 har svært variabel standard. Her fra Harestua, der det er tofeltsvei uten midtdeler. Foto: NTB
Debattinnlegg

På regjeringens bord ligger det sterke anbefalinger fra både Nye Veier og Statens vegvesen om å prioritere Riksvei 4, fordi det er et av landets mest samfunnsøkonomisk lønnsomme veiprosjekter. Dette er også grunnen til at NHO Viken Oslo, NHO Innlandet og Norsk Industri har prioritert «Industriveien» Riksvei 4 for nye prosjekter inn i Nasjonal Transportplan. Vi har meget sterke forventninger til at regjeringen prioriterer Riksvei 4.

Stein Lier-Hansen. Foto: Tone Buene
Jon Kristiansen. Foto: Moment Studio
Nina Solli. Foto: Eva Helene Storm Hanssen

Langs denne veien ligger en rekke industribedrifter, med den største konsentrasjon på Raufoss, som er en av Norges største og mest innovative industriklynger. Raufoss-klyngen har en verdiskaping på cirka 10–12 milliarder i året, og 85 prosent går til eksport. Felles for bedriftene er et stort behov for transport og for å levere produkter til kunder og få varer inn til bedriftene.

Dagens Riksvei 4 er av varierende kvalitet og har lange strekninger med lav standard. Derfor kan reisetiden mellom Oslo og Mjøsbrua kortes ned med hele 40 minutter ved en helhetlig utbygging til en fullgod vei. Både Nye Veier og Statens vegvesen har gjennomført verdianalyser og samfunnsøkonomiske analyser av Riksvei 4.

Altså en samlet netto nytte på 13 milliarder kroner

Nye Veier har fått opp nytten og redusert kostnaden. De viser at en Riksvei 4-utbygging vil gi en netto nytte for samfunnet på 9 milliarder kroner, samt en betydelig mernytte på litt over 4 milliarder kroner, grunnet effekten tiltaket har på bo- og arbeidsmarkedet. Altså en samlet netto nytte på 13 milliarder kroner. I tillegg kommer verdien av økningen i komfort for trafikantene, beregnet til 3 milliarder kroner. En helhetlig utbygging av Riksvei 4 oppfyller alle de krav regjeringen selv har satt til veiprosjekter som skal prioriteres!

Dette vil ikke redusere verdien av E6-investeringene, da trafikken har økt vesentlig før en ny Riksvei 4 står klar

Bedriftene langs Riksvei 4 sier i en undersøkelse fra 2019 at deres største utfordring de neste fem årene er «høyere transportkostnader enn våre konkurrenter». Nær 60 prosent av bedriftene hadde dette på topp. Dette ble rangert foran «økt internasjonal konkurranse» og «mangel på kompetanse». Disse bedriftene har en samlet omsetning på 70 milliarder kroner, og sysselsetter 33.000 personer.

En ny Riksvei 4 blir den korteste veien mellom Trøndelags- og Mørekysten og Svinesund, og mange transportører fra Vestlandet til Trøndelag vil profittere på dette. Dette vil ikke redusere verdien av E6-investeringene, da trafikken har økt vesentlig før en ny Riksvei 4 står klar. Det blir viktig å fordele denne trafikken på attraktive korridorer.

Bare inn og ut av gjerdet på Raufoss industripark kjører det årlig 32.000 trailere, og hver dag passerer 2.000 tunge kjøretøy gjennom rundkjøringen på Gjelleråsen. Fra industribedriftene på Gjelleråsen, som Ringnes, Diplom-Is og Arcus, skal hundrevis av lastebiler hver dag ut på Riksvei 4, og ned til Alnaterminalen for å sende varene ut med jernbanen. Kø og forsinkelser for varetransport og tusenvis av pendlere er dessverre en del av en kostbar daglig rutine.

NHO Innlandet, NHO Viken Oslo og Norsk Industri ser frem til at regjeringen finner plass til en helhetlig utbygging av Riksvei 4 de neste årene. Det vil vi alle være veldig godt tjent med!

Stein Lier-Hansen

Norsk Industri

Jon Kristiansen

NHO Innlandet

Nina Solli 

NHO Viken Oslo