Norge kan bli et foregangsland for gruveinvesteringer

Hvis ambisjonsnivået i energimeldingen skal oppfylles, forutsetter det en nærmest eksponentiell vekst i bruk av mange mineraler, skriver Anita Helene Hall i Norsk Bergindustri.

IKKE BARE Å IMPORTERE FRA KINA: EUs handlingsplan for å sikre tilgang til kritiske råvarer ble fremlagt i fjor. Norsk Bergindustri etterlyser en tilsvarende plan for Norge, skriver artikkelforfatteren. Her fra Titanias anlegg i Soknedal. Foto: Titania
Debattinnlegg

Norsk Bergindustri mener Norges første felles energimelding inneholder et offensivt ambisjonsnivå for ny industrisatsing og klimaomstilling i Norge, herunder nye investeringer i grønne verdikjeder.

Anita Helene Hall. Foto: Norsk Bergindustri

Samtidig må det ikke herske noen tvil om at det grønne skiftet vil kreve betraktelig mer inngrep i naturen hvis vi skal mer enn halvere klimautslippene innen 2030, slik regjeringen ønsker.

Grønn omstilling vil kreve massive gruveinvesteringer. Omstillingen til en bærekraftig verden forutsetter økt produksjon av en rekke metaller og mineraler. Norsk Bergindustri mener Norge kan bli et foregangsland på området, med rik tilgang på ren og rimelig energi og grønne mineraler.

Hvis ambisjonsnivået i energimeldingen skal oppfylles, forutsetter dette en nærmest eksponentiell vekst i bruk av mange mineraler. Solceller, vindmøller, elbiler, smarttelefoner, batterier og strømledninger – alt krever mineraler. En moderne solcelle inneholder mineraler fra 16 forskjellige gruver. For å bygge en vindmølle kreves store mengder aluminium, kobolt, kobber, jern og spesialmetaller. En elbil inneholder tre ganger så mye kobber som en vanlig bensinbil. Og overgang fra kullkraft til solkraft øker bruken av kobber fra 2 til 5 kilo per kilowatt (kilde: NGU).

Kobber er en uunnværlig komponent i alle slags fornybarprodukter. Men også aluminium, sølv, kobolt, grafitt, nikkel, litium og silisium, samt grunnstoffer man finner i sjeldne jordarter, som neodym og dysprosium, er blant ingrediensene som inngår i batterier, nye typer brenselceller, vindmøller og solkraftanlegg. Norge er heldig som sitter på rike geologiske forekomster som er en forutsetning for det grønne skiftet. Grunnlaget for vårt moderne samfunn kommer fra bakken.

Energianalyse- og konsulentbyrået Wood Mackenzie skriver i et notat at investeringer på mer enn 1.000 milliarder dollar trengs frem mot 2035 for å sikre metallene som er nødvendige for bærekraftig omstilling, omtrent det dobbelte av hva som ble investert de foregående 15 årene.

De færreste ønsker gruvedrift i sin egen hage, men Norsk Bergindustri mener vi ikke må overlate omleggingen til fornybarsamfunnet til Kina, Sør-Amerika og Afrika alene

Vi siterer: «Man kan diskutere både tempoet og omfanget av energiomstillingen, men den kritiske rollen metaller spiller for realiseringen, er udiskutabel. Enkelt forklart starter og slutter energiomstillingen med metall. Hvis du vil generere, overføre eller lagre lavutslipps- eller utslippsfri energi, trenger du aluminium, kobolt, kobber, nikkel og litium.»

EUs handlingsplan for å sikre tilgang til kritiske råvarer ble fremlagt i fjor. Norsk Bergindustri etterlyser en tilsvarende plan for Norge hvor vi blant annet vil oppfordre regjeringen til snarest å identifisere gruve- og bearbeidingsprosjekter her til lands som kan være operative i siste halvdel av dette tiåret.

De færreste ønsker gruvedrift i sin egen hage, men Norsk Bergindustri mener vi ikke må overlate omleggingen til fornybarsamfunnet til Kina, Sør-Amerika og Afrika alene. Norsk gruveindustri er blant de beste i klassen når det gjelder miljøvennlig og helsemessig drift og videreforedling.

Med variert geologi har Norge stort potensial for mineralproduksjon. Mineralnæringen er en betydelig industri som bidrar til stor verdiskaping med store ringvirkninger i distriktene.

Anita Helene Hall

Generalsekretær i Norsk Bergindustri