Kommunen har i den senere tid fått flere søknader om oppføring av slike bygninger med plass til fra seks til 50 personer.«Vi er i tvil om hvordan vi skal behandle disse sakene og om vi det hele tatt skal eller kan godkjenne dem», skriver Lier kommune i et brev til departementet. Søknadene gjelder oppføring av bygninger i LNF-områder, det vil si arealer som er regulert til landbruk, natur og friluftsliv.«Vår oppfatning er at slike boliger er i strid med formålet LNF. Dette fordi det i LNF bare er tillatt med bygge- og anleggsaktivitet som har direkte tilknytning til stedbunden næring. Videre mener vi at disse boligene ikke er bygninger som det, av hensyn til driften, er nødvendig å plassere på stedet», heter det i brevet.Kommunen skriver at noen av søkerne bare har behov for slike boliger i en kort jordbærsesong, og stiller spørsmål ved hva bygningene skal brukes til hvis det ikke lenger er behov for innleid arbeidskraft. «Da har vi mange hybelhus som kan leies ut på det åpne marked til personer som ikke har noe med landbruket å gjøre», skriver Lier kommune. (©NTB)