Flere kan overta en gård

Odelstinget vedtok torsdag endringer i odelsloven.

Foto: Scanpix
Næringseiendom

Blant annet skal barn født utenfor ekteskap og adopterte likestilles med ektefødte barn selv om barna er født eller adoptert før 1. januar 1965.Menn og kvinner blir likestilt uavhengig av fødselstidspunkt. Samboere som lever i ekteskapslignende forhold, får like, eller tilsvarende muligheter som ektefeller.Odelstinget debatterte torsdag forslag om endringer i odelsloven, jordloven og konsesjonsloven.Debatt om eiendomsrettenI debatten gikk Frp og H til angrep på reguleringene i landbruket. Standpunktet var at særreguleringer av jordbrukseiendom bør begrenses mest mulig.- Det er godt dokumentert at reguleringene på eiendomsforholdene i landbruket har en negativ effekt på utviklingen i landbruket, argumenterte partiene i debatten.Frp har levert inn et forslag om å endre Grunnlovens paragraf 107 om å avskaffe odelsretten. Dette forslaget vil bli behandlet i neste stortingsperiode.Venstres prinsipielle syn er også at grunnlovsvernet av odelsretten bør oppheves, og at dagens lov hindrer mange av de mest motiverte i å leve og bo på og av bygdene.Angrep bopliktenH, V og Frp gikk også inn for å oppheve dagens delingsforbud. I dag kan ikke en jord- og skogbrukseiendom deles uten myndighetenes samtykke. H og Frp gikk også kraftig til angrep på regjeringens forslag om å opprettholde boplikten.Regjeringspartiene argumenterte med at odelsretten bidrar til å motvirke oppsplitting av landbrukseiendom, og at den hindrer at landbruksarealer blir ordinær handelsvare og spekulasjonsobjekt. (©NTB)

Nyheter
Personlig økonomi