Skrevet av advokat Jarle Edler i Bing Hodneland advokatselskap DA1. Innføring av protokoll2. Nye regler om tiltransport av entreprenører og prosjekterende3. Ny regulering av risikoen for forhold ved grunnen4. Nye bestemmelser om avslutning av byggesaken
De nye standardkontraktene for totalentreprise og totalunderentreprise, NS 8407 og NS 8417, trådte i kraft 1. juli 2011. De nye standardene erstatter de tidligere brukte NS 3431 og 3406, og har flere nye og endrede bestemmelser.Totalentreprise er en kontraktsform der entreprenøren er ansvarlig for både prosjekteringen og selve utførelsen. Dette til forskjell for vanlige hovedentrepriser der byggherren er ansvarlig for prosjekteringen og entreprenøren kun står for utførelsen. Det har blitt stadig vanligere å bruke totalentreprise som kontraktsform i bygge- og anleggsbransjen, og vi er av den oppfatning at denne trenden vil fortsette med de nye standardene. De viktigste nyhetene er blant annet:Protokollen erstatter og utvider forordet i de øvrige standardkontraktene, og er en nyskapning for de juridiske standarder. Hensikten er å øke partenes lojalitet til å bruke standardene - og om mulig å redusere avvik. Det er klare føringer på at avvik ikke skal gjøres uten at kontrakten åpner for det eller det foreligger spesielle forhold ved det enkelte prosjekt.Protokollen inneholder særlige kommentarer til viktige og kritiske punkter i standarden. Protokollen er ikke en del av kontrakten, men bærer preg av å være kontraktsbestemmelser, anbefaling og veileder. Det antas at protokollen i alle fall blir en tolkningsfaktor. Tiltransport innebærer at en annen entreprenør blir underlagt totalentreprenør, og det etableres et nytt avtaleforhold mellom disse (underentreprisekontrakt). Videre opphører sideentreprenørens avtale med byggherren, og totaleentreprenørens kontrakt med byggherren utvides. Tiltransport gir rett til påslag for risiko og administrasjon med den nye underentreprenøren.Standarden forutsetter at tiltransport fremgår av kontrakten med byggherren og er avklart ved inngåelse av denne. Standarden åpner imidlertid for at tiltransport kan avtales senere, med de utfordringer dette medfører for grensesnitt og beregning av påslag. En totalentreprenør kan nekte tiltransport dersom det foreligger saklig grunn, men det skal nok noe til. videre er entreprenøren bundet om han ikke sier i fra innen 14 dager.Utfordringer ved tiltransport er blant annet avklaring av risiko og uklarhet omkring grensesnitt ved mangler og forsinkelse, forholdet til endringer/omtvistede endringer, samt behov for oppmåling av utførelsesgrad og overtakelse.Ved tiltransport av den prosjekterende må byggherren gi tilstrekkelig informasjon til at totalentreprenøren kan prise gjenstående prosjektering. Byggherren vil i slikt tilfelle beholde risikoen for egne valg og egen prosjektering forut for tiltransport. Standarden åpner imidlertid for at også allerede utført prosjektering kan tiltransporteres. Dette er en meget omstridt og følsom regel og det er meget viktig at totalentreprenøren kvalitetssikrer underlaget. I henhold til protokollen skal tiltransport for allerede utført prosjektering kun skje i særlige unntakstilfeller. Det er fremdeles byggherren som har hovedrisikoen for grunnforholdene, men de nye standardene inneholder noe klarere regler knyttet til blant annet entreprenørens undersøkelsesplikt. Entreprenøren har risikoen for forhold han kunne funnet ut ved slik undersøkelse av tilgjengelige dokumenter og befaring av tomten.Det er lagt opp til at partene kan avtale plassering av risiko for grunnforhold. I slikt tilfelle gir protokollen en viss veiledning ved at det anbefales sterkt å innhente nødvendige grunnundersøkelser som vedlegges konkurransegrunnlaget. Dette slik at entreprenøren lettere kan kalkulere risiko. En viktig endring er regler om prøvedrift i standarden. Det kan avtales prøvedrift før eller etter overtakelse, og risikoen går over på byggherre ved oppstart prøvedrift. Øvrige virkninger avtales særskilt.For totalunderentreprise er det til dels store endringer, ved at det er inntatt en bestemmelse der totalunderentreprenør kan kreve at det avholdes registreringsforretning før overtakelse. Dette gir totalunderentreprenøren en mulighet til å sende sluttoppstilling og sluttfaktura før overtakelsen, samt at dagmulkt slutter å løpe. Øvrige virkinger av en registreringsforretning er rett til brukstakelse og at risikoen går over, samt at sikkerhetsstillelse nedtrappes. Det bemerkes imidlertid at arbeidet fremdeles må forsikres og at reklamasjonsfrister først løper fra selve overtakelsesforretningenI tillegg til ovennevnte inneholder de nye standardene endrede regler på grunn av den nye plan- og bygningsloven, samt endringer knyttet til rettigheter til prosjektmateriale.