Det blir minst 4 gode år til i Norge

Boligprisene vil fortsette å stige med 7 - 8 prosent i året de neste 3 årene også. Konjunkturoppgangen er ventet å fortsette i minst fire år til.

Foto: Finansavisen.
Næringseiendom

Høy vekst i etterspørselen fra oljevirksomheten og lave renter er viktige drivkrefter i utviklingen. Aktivitetsveksten ligger imidlertid an til å bli mer moderat enn ved tidligere oppganger, skriver SSB i sine Økonomiske analyser 4/2012.Svake vekstutsikter internasjonalt virker dempende på utviklingen også i Norge. Næringslivets investeringer i fastlandsøkonomien ventes derfor å gi vesentlig mindre bidrag til denne oppgangen enn det som har vært vanlig.Etter hvert vil veksten i innenlandsk etterspørsel reduseres, men dette vil i noen grad motvirkes av at den internasjonale veksten tar seg litt opp.Boligprisene fortsetter å stige Boligprisene lå i 2. kvartal i år 23 prosent høyere enn nivået før finanskrisen. Prisveksten er først og fremst en følge av sterk befolkningsvekst, høy vekst i husholdningenes inntekter og lave renter.Utviklingen i prisen på brukte boliger har bidratt til en kraftig økning i boligbyggingen, og etter en liten vekstpause i 1. kvartal i år var det en kraftig vekst i boliginvesteringene i 2. kvartal, skriver SSB.Utsiktene til en lang periode med lave renter og høy inntektsvekst medfører at veksten i boligprisene trolig fortsetter i om lag uforandret takt.SSB anslår en oppgang på 7 prosent i år. I 2013 skal boligprisene stige med 7,2 prosent, i 2014 med 7,7 prosent og i 2015 med 8 prosent!Slår den prognosen til vil boligprisene ved utgangen av 2015 ligge 33,4 prosent over 2011-nivået og 44 prosent over 2010-nivået.En fortsatt vekst i boligprisene vil også øke boligformuen. Dette virker normalt stimulerende på husholdningenes konsum.Vi anslår nå konsumveksten til 3,6 prosent i år, økende til om lag 4,5 prosent årlig i perioden 2013-2015, skriver SSB i sine Økonomiske analyser.Boliginvesteringene vil også fortsette å øke. Økningen dempes når vi kommer lenger ut i konjunkturforløpet som følge av økte renter og økte byggekostnader, tror SSB.Renten kan begynne å stige SSB legger til grunn at pengemarkedsrenten vil holde seg om lag på 2 prosent det nærmeste året.Fra sommeren 2013 og ut 2015 regner imidlertid SSB med at styringsrenten gradvis settes opp, og at pengemarkedsrenten kommer opp i 4,3 prosent mot slutten av 2015.Utlånsrenten anslås i 2015 til å ha økt til 4,7 prosent i snitt, og til i overkant av 5 prosent mot slutten av året.Se tabellen med prognosene for makroøkonomiske hovedtall Slik kommer det til å gå i Norge Les hele rapporten Økonomiske analyser 4/2012

Nyheter
Næringsliv