Olav Thon har søkt konsesjon for å kjøpe en 113 mål stor skogs- og landbrukseiendom på Ånnerød i Skien, skriver .Eiendomskongen betaler knappe én million kroner.Thon vil i så fall få driveplikt, men ikke boplikt på eiendommen som består av 85 mål skog og utmark, 18 mål dyrket mark (et ifølge avisen dårlig beite), samt 10 mål satt av til fremtidig boligbygging.Rådmannen anbefaler konsesjon når hovedutvalget for næring, miljø og kultur møtes onsdag.Ånnerød-eiendommen ligger i tilknytning til Thon-eide Høyers Hotell, og 90-åringen vil ifølge Varden bruke den til rekreasjon for gjestene der. Han har også planer om å utvide konferanseavdelingen.Eiendommen grenser også til to boligtomter Thon eier fra før, skriver avisen.