SSB spår boligprisene

SSBs syn på veksten i boligprisene har endret seg merkbart i løpet av året.

Næringseiendom

SSB er i dag ute med en ny konjunkturrapport.Boligprisene er naturligvis et av mange temaer.Forventningene ligger nå på 2,5 prosent prisvekst i 2014, 3,7 prosent i 2015, 2,6 prosent i 2016 og 3,2 prosent i 2017.Byråets syn på boligprisveksten i inneværende og neste år har dermed endret seg ganske merkbart i løpet av året.Så sent som i mars så SSB for seg at boligprisene ville falle 0,9 prosent i 2014. Til forrige rapport i juni var dette jekket opp til 0,7 prosent prisvekst.Inntekter opp, renter nedOppgraderingen begrunnes med «en jevn vekst i husholdningenes disponible realinntekter og stimulans fra økt kreditt».- Fortsatt vekst i realinntektene og tiltakende kredittvekst til husholdningene vil, sammen med lavere realrenter, bringe årsveksten i boligprisene opp i underkant av 4 prosent i 2015.- Deretter venter vi at veksttakten reduseres til om lag 3 prosent i 2016 og 2017. Realboligprisene ligger med dette an til å bli ca. uendret i 2014, mens de vokser med 1-2 prosent i resten av prognoseperioden, heter det.Estimert 2015-vekst er jekket opp fra 2,7 prosent i mars-rapporten, og 2,9 prosent i juni-rapporten.- Positive, men beskjedne impulser For 2016 og 2017 ble estimatene tatt opp fra mars til juni, mens de siden juni har blitt tatt markert ned igjen.I juni spådde SSB 3,5 og 5,0 prosent prisvekst i hhv. 2016 og 2017.- Vi har lagt til grunn at husholdningenes forventninger relativt raskt vender tilbake til et normalnivå, slik de har hatt en tendens til etter tidligere episoder med fall. Det gir positive, om enn beskjedne, impulser til boligprisveksten høsten 2014 og inn i 2015, heter det.På kort sikt venter SSB at boliginvesteringene vil ta seg litt opp i 2. halvår 2014, men de blir som årsgjennomsnitt ca. 2,6 prosent lavere enn i 2013.- Stimulert av økte realboligpriser anslår vi veksten i boliginvesteringene til vel 5 prosent i 2015 og 2016. Investeringene vil med disse anslagene passere nivået fra 2013 allerede i 2015, går det frem av rapporten.Hele konjunkturrapporten her.Følg Hegnar.no på Facebook her!

Nyheter
Næringsliv