Sår tvil om meglervurderinger

Professor Tore Bråthen mener bankene ikke kan basere seg på meglervurderinger dersom denne dommen blir rettskraftig.

Oslo tingrett skriver i en fersk dom at låneinstitusjoner ikke kan ha noen forventninger om at en meglers verdivurdering stemmer, skriver Dagens Næringsliv.Bakgrunnen er Landkreditt Banks søksmål mot Tryg Forsikring. Forsikringsselskapet ble saksøkt i kjølvannet av et tvangssalg der banken tapte millioner. Eneboligen saken gjaldt hadde to år tidligere blitt verdivurdert til 4,5 millioner kroner, men ble til slutt solgt for to millioner.Retten kom ifølge avisen til at meglerens verdivurdering var betydelig høyere enn markedsverdien på boligen, og konkluderte med at den var villedende. Likevel fikk ikke banken medhold i at megleren hadde utvist såkalt erstatningsbetingende uaktsomhet.«Etter rettens syn bør verdivurderinger som meglere i markedsføringsøyemed utferdiger vederlagsfritt til private boligeiere normalt ikke gi grunnlag for sterke forventninger hos låneinstitusjoner», skriver tingrettsdommer Ole Kristen Øverberg i dommen.- Hvis denne dommen blir stående betyr det at bankene heretter ikke bare kan basere seg på meglervurderinger, sier professor ved Handelshøyskolen BI, Tore Bråthen, til DN.