Så mye tror de boligprisene vil vokse

SSB har lagt frem nye prognoser for boligmarkedet.

Med klart høyere vekst i husholdningenes disponible realinntekter framover og vedvarende lave realrenter, spår SSB en boligprisveksten på nær 5,5 prosent i 2017, skriver de i sine Økonomiske analyser 4/2016.De påpeker at høye boliginvesteringer i 2016 og 2017 etter hvert vil øke tilbudet av nye boliger, og sammen med litt høyere realrenter vil dette ifølge SSB gjøre at vi får en årlig stigning i boligprisene på rundt 2,5 prosent i 2018 og 2019."Når vi korrigerer for prisstigningen, svarer dette til rundt 3,5 prosent oppgang i realprisen for boliger i 2016 og 2017, mens det resulterer i 0,5 prosent økning i 2018 og 2019", heter det i rapporten.De påpeker imidlertid at deres prognoser for boligprisene er beheftet med usikkerhet, og trekker frem at gjennom første halvår 2016 har boliginvesteringene steget med over 3 prosent."SSBs byggearealstatistikk viser også en klar tendens til en økning i igangsettingstillatelser for boligareal gjennom 2015 og i første halvår 2016. Med uendret sesongjustert igangsetting fra 2. kvartal og ut året, vil denne indikatoren stige med nær 6,5 prosent", heter det."I våre beregninger vil den sterke boligprisveksten gjennom 2016 og 2017 dra boliginvesteringene ytterligere opp. Vi anslår at volumveksten i boliginvesteringene blir på nær 8,5 prosent i 2016 og 9 prosent i 2017. Den reduserte boligprisveksten i 2018 og 2019 vil bidra til at veksten i boliginvesteringene avtar til litt over 3 prosent i 2018 og 0,5 prosent i 2019", skriver SSB.Les hele rapporten her.