Høyesterett avviste tomtefestesak på Hvaler

Flertallet i Høyesterett avviser å behandle en sak der et ektepar fra Hvaler mente Staten krenket deres eiendomsrett. Mindretallet mener ekteparet ville vunnet saken hvis den hadde blitt behandlet.

Illustrasjon, ferie på hytta. Foto: Sara Johannessen / SCANPIX.
Ukens Vin
Ekteparet Jorunn og Einar Hegdahl fra Kjerringholmen på Hvaler tapte i 2006 en sak i Høyesterett om regulering av den årlige festeavgiften på en hyttetomt.Ekteparet mente avgiften burde kunne oppjusteres i forhold til tomtens markedsverdi innenfor de begrensningene som loven setter. Det ville gi en årlig avgift på 9.000 kroner. Retten mente derimot at de kun hadde lov til å oppjustere beløpet i forhold til den generelle prisstigningen, som ga et vesentlig lavere beløp.Etter at en dom i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i 2012 slo fast at tomtefesteloven i Norge gir for store fordeler til festerne framfor grunneierne, saksøkte ekteparet staten for å ha krenket deres eiendomsrett.
Krenkelse– Loven bør endres
Fredag kom Høyesterett i storkammer med sin kjennelse i saken. Et flertall på åtte dommere avviste søksmålet, fordi de mente det innebar en lovstridig omkamp av 2006-dommen. De opphevet med samme begrunnelse de tidligere dommene fra tingretten og lagmannsretten, der Staten hadde vunnet fram.Et mindretall på tre dommeren mente derimot at Høyesterett burde behandle saken, fordi de mente den knyttet seg til statens ansvar som lovgiver og dermed ikke var en omkamp av dommen. De konkluderte også med at ekteparets eiendomsrett hadde vært utsatt for en krenkelse og at de dermed ville ha vunnet fram, dersom saken hadde blitt behandlet.Ekteparets forsvarer, advokat Sveinung O. Flaaten, sier han tar til etterretning at flertallet i Høyesterett avviste saken. Han mener samtidig at mindretallets konklusjon og argumentasjon vil kunne få betydning for et stort antall fremtidige tomtefestesaker.– I motsetning til flertallet tok mindretallet stilling til om eiendomsvernet var krenket, og kom til at det var det. Disse føringene vil bli viktig i fremtidige tvistesaker, og er også noe Staten bør ta innover seg. Staten bør vurdere hvorvidt disse føringene gjør at man bør endre loven, sier Flaaten til NTB.Stridens kjerne er om det stilles for strenge krav til hvor klart en festeavtale må være formulert før grunneier kan kreve at festeavgiften skal reguleres ut fra tomteverdi og ikke bare ut fra den generelle prisstigningen.– Mindretallet mener at ektefellene Hegdahl på grunn av dette strenge kravet har blitt utsatt for en krenkelse, sier Flaaten.Advokat Arvid Dam, som representerer Tomtefesterforbundet, fastslår at dommen ikke er en god dom for landets rundt en million tomtefestere.– Selv om grunneierne tapte, ble ikke det materielle spørsmålet avgjort. Det betyr at det vil komme andre saker som angår det samme spørsmålet, sier Dam.Han tror avvisningen i Høyesterett kan føre til en økning i antall tvisteprosesser.Mindretallets konklusjoner går heller ikke tomtefesternes favør, medgir Dam.– Samtidig har vi nå to dommer fra henholdsvis tingretten og lagmannsretten som konkluderer motsatt enn disse tre dommerne i Høyesterett, sier han. (©NTB)