Savner fjerningen av dokumentavgiften

Statsbudsjettet handler mye om boligmarkedet, uten at de store grepene blir gjort.

Finansminister Siv Jensens forslag til statsbudsjettet for 2017 gir boligmarkedet bred omtale.- Men selv om omtalen er bred, er det få store tiltak for boligmarkedet, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer, ifølge en pressemelding.- Positivt at de ikke hiver seg på boblesnakketRegjeringen kommer naturligvis inn på den voldsomme veksten i boligprisene, og understreker at det er krevende å anslå hvilket boligprisnivå som er rimelig.- Den viser til fersk forskning fra André Anundsen i Norges Bank om at prisoppgangen kan forklares av rentenivå, inntekter og boligbygging. Det er positivt at regjeringen støtter seg til denne forklaringsmodellen fremfor de stadig formaningene fra IMF om at det norske boligmarkedet er en boble, konstaterer Dreyer.Eiendom Norge-direktøren minner om at regjeringen har levert på lovnadene for boligpolitikken fra Sundvolden-plattformen.- Men vi ser nå at dette trolig ikke er nok. Mangelen på samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer har vært påtagelig gjennom mange tiår i Norge. Derfor er det bra at regjeringen i 2017-budsjettet øker satsingen på samferdsel ytterligere, fra de allerede rekordhøye bevilgningene foregående år, fortsetter Dreyer.- Savner fjerning av dokumentavgiftHan har store forventninger til den varslede stortingsmeldingen i januar 2017 om urbanisering og økt tilrettelegging for samordnet bolig,-areal og transportplanlegg.- Dette må følges opp i neste stortingsperiode, uavhengig om det blir en blå eller rød regjering, sier Dreyer.- Det er positivt at regjeringen fortsatt vil skjerme primærboligen for beskatning. Vi savner imidlertid en fjerning av dokumentavgiften (eller «flytteskatten» om du vil) i kombinasjon med fornyelse av lov om eiendomsskatt, som samlet utgjør en stor del av boligbeskatningen i Norge. Her har særlig Frp glemt hva de egentlig mener når de gikk inn i regjering, fortsetter Eiendom Norge-direktøren.Han registrerer også at regjeringen følger opp signalene fra skatteforliket om økt beskatning av sekundærbolig.- De foreslår nå overraskende å redusere retten til å trekke fra gjeld med pant i sekundærbolig med 20 prosent. Vi er usikker på om dette vil ha en effekt i boligmarkedet på kort sikt, og merker oss at regjeringen belegger dette med en mye omtalt undersøkelse om kjøp av sekundærbolig i hovedstaden så langt i 2016, fortsetter Dreyer.- Vi gjør oppmerksom på at Eiendomsverdi understreker at det knyttes usikkerhet til funnene i denne undersøkelsen, føyer han til.- Det kan bli dyrere å leieAvslutningsvis påpeker Eiendom Norge-direktøren at boliginvesteringene overgikk oljeinvesteringene i norsk økonomi på sensommeren.- Det viser hvor viktig bolig og boligbygging er i norsk økonomi. Regjeringen gjør det mindre attraktivt å investere i sekundærbolig for utleie, samtidig som all forskning viser at et fleksibelt arbeidsmarked er avhengig av et velfungerende utleiemarked for bolig. Det kan være grunn til å anta at økt skattekostnad for eier av utleiebolig, kan føre til økte leiepriser, sier han.Dreyer mener regjeringen heller burde ha prioritert å ta grep for å harmonisere saldoavskrivningreglene for profesjonell boligutleie og næringseiendom, som vil kunne legge til rette for flere profesjonelle utleiere.- Regjeringen legger også opp til å bygge 2200 studentboliger i 2017. Det er samme som i 2016. Det er imidlertid vesentlig at disse boligene kommer hvor behovene er størst for å avhjelpe på eie og leiemarkedet, avslutter han.- Tungt ansvar for Oslo-politikerneNorges Eiendomsmeglerforbund (NEF) er enig i regjeringens vurdering av utfordringene i boligmarkedet.- Den svært sterke pris- og gjeldsveksten vi ser i avgrensede områder av landet er bekymringsfull. De store regionale forskjellene reflekterer at markedet drives av fundamentale forhold som boligtilbud, inntekt og rentenivå. Prisutviklingen kan bare påvirkes gjennom å sørge for bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel, sier NEF-direktør Carl O. Geving ifølge en pressemelding.NEF forteller at de i møte med finansminister Siv Jensen har understreket viktigheten av å redusere tilbudsunderskuddet i storbyer som preges av sterk befolkningsvekst og etterslep i by- og boligutvikling.- Det er viktig at regjeringen holder trykket opp i arbeidet med å legge til rette for raskere og rimeligere boligbygging. Samtidig er det først og fremst en kommunal oppgave å sørge for tilstrekkelig boligbygging til å mette etterspørselen lokalt. Ansvaret hviler særlig tungt på Oslo-politikerne som har langt større utfordringer enn noen annen bykommune, sier Geving.NEF uttrykker tilfredshet med hvor tydelig regjeringen er på at den norske boligmodellen skal beskyttes, og at det ikke er aktuell politikk å skjerpe beskatningen av boligen som folk eier og bor i.- Regjeringens forslag til endringer i formuesbeskatningen som gjør det noe mindre gunstig å investere i sekundærbolig for avkastningsformål, er ikke dramatisk og vil neppe få store konsekvenser, men det gir et signal om at tilgangen på primærboliger skal styrkes, avslutter Geving.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også