- De bommer

Delingsøkonomiutvalget bommer når det gjelder Airbnb, mener både Norske Boligbyggelag (NBBL) og Huseiernes Landsforbund

Norske Boligbyggelag (NBBL) og Huseiernes Landsforbund mener Delingsøkonomiutvalget bommer når det gjelder Airbnb.«Delingsøkonomiutvalget mener det ikke er behov for lovendring i sameier for å begrense utleie gjennom Airbnb. De mener dette kan reguleres i husordensreglene. Dette er feil. Det kreves enten enighet i sameiet eller en lovendring for å begrense en sameiers rett til utleie», skriver Huseiernes Landsforbund i en melding.Forbundet har foreslått at et sameie skal kunne vedtektsfeste begrensinger i adgangen til kortidsutleie via Airbnb og lignende.Seksjonseiere har i dag en sterk eierrådighet over sine boliger, og kan leie disse ut slik de ønsker. Skal muligheten til å leie ut via AirBnb og lignende utleieformer innskrenkes, må alle sameierne etter dagens lov være enige. Det får man sjelden til, så hovedregelen vil være at det vil være opp til den enkelte seksjonseier om han ønsker å leie ut på denne måten, skriver Huseiernes Landsfor und.Departementet kom med sitt lovforslag i desember 2016 (i Prop. 39L).Departementet tok ikke der stilling til endringer i loven på dette området fordi det i mars 2016 ble oppnevnt et utvalg som skulle se på alle områder rundt delingsøkonomien, og departementet overlot vurderingene til Delingsøkonomiutvalget.Delingsøkonomiutvalget kom 6. februar i år med sin rapport. Huseierne mener dDet er skuffende at de ikke har satt seg inn i reglene for eierseksjoner. Utvalget konkluderer nemlig med at:«eierseksjonssameier og borettslag kan bruke husordensregler til å klargjøre de nærmere grenser for hvor omfattende korttidsutleie kan være, og til å regulere nærmere aktivitet knyttet til utleie som kan utgjøre en ulempe for naboene. På den bakgrunn ser utvalget ikke behov for noen endringer i dagens regelverk.»«Dette viser manglende kunnskap om eierseksjonsloven. Husordensregler kan vedtas av styret, eller sameiet med alminnelig flertall og kan ikke begrense seksjonseiers mulighet til utleie. Det kan som nevnt heller ikke vedtektene uten at alle er enige. Skal man ha en slik mulighet må det lovendring til», hetet det i meldingen.Huseiernes Landsforbund vil ta opp problemet på nytt med Stortinget i neste runde, og håper at de ser, og tar tak i, problemet for sameier med stor hyppighet av slik utleie.Henning Lauridsen, avdelingsdirektør i NBBL, mener også Delingsøkonomiutvalgets konklusjon bygger på et feilaktig premiss.- Det vil derfor være all grunn for Stortinget å trekke opp de nærmere rammene for kortidsutleie når de nå behandler eierseksjonsloven, sier han.