Regjeringen foreslår å heve arealgrensen for konsesjonsplikt, boplikt og odel fra 25 til 35 mål dyrket jord. Forslaget vil føre til at ytterligere 12.200 landbrukseiendommer fritas fra boplikten og over 13.600 blir fritatt odel, skriver.–Om arealgrensen heves til 35 mål vil enda flere landbrukseiendommer bli fraflyttet og brukt som fritidsbolig. Det vil også føre til at enda mer jord vil gå ut av drift. Det er helt feil utvikling, sier leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag til avisen.Utslagene vil ramme hardest i vest og nord, hvor det er flere små landbrukseiendommer.–I Nord-Norge vil 80 prosent av landbrukseiendommene falle utenfor regelverket. Det er enormt mange, sier generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag.(©NTB)