Statistisk sentralbyrå la torsdag frem sine ferske prognoser for utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Her ble det klart at statistikkbyrået forventer bolignedturen fortsetter, og at man først i 2020 ser boligpriser tilbake på samme nivå som i 2016.- Vi venter at den svake utviklingen i boligmarkedet vi har sett hittil i år vil fortsette ut året og gjennom 2018 for deretter å flate ut. Ved utgangen av prognoseperioden ventes boligprisene å være om lag på samme nivå som i 2016. Den lave renten og et ventet fall i boliginvesteringene bidrar til at reduksjonen i boligprisene ikke blir større, skriver SSB.
De siste anslagene fra SSB er at boligprisene vil falle 4,8 prosent i 2018, før et videre fall på 1,2 prosent i 2019. I 2020 viser prognosene at boligprisene vil snu, og stige med 1,2 prosent. 
I 2017 ventes det fortsatt en økning i boligprisene på 5,0 prosent. - Vi venter imidlertid at et økt boligtilbud vil føre til at nedgangen i boligprisene de siste månedene vil fortsette høsten 2017. Siden boligprisene har steget kraftig gjennom 2016 og ytterligere i 1. kvartal i år, vil likevel årsveksten for boligprisene bli på 5 prosent i 2017, uttaler SSB, og legger til.- Til tross for at husholdningene får litt høyere disponible realinntekter og fortsatt vil stå overfor realrenter på rundt 0,5 prosent i lang tid viser beregningene at boligprisene vil falle nominelt de to neste årene, uttaler SSB.Forventer boliginvesteringene fallerI takt med fallende boligpris er det ventet at også boliginvesteringene vil slutte å vokse og etter hvert gå ned. Høy vekst gjennom fjoråret og inn i 2017 bidrar likevel til at SSBs beregninger gir en vekst i boliginvesteringene på nær 8,5 prosent i 2017 som årsgjennomsnitt. - Vi ser for oss et fall i boliginvesteringene på vel 3 prosent i 2018 og 6 prosent i 2019 mens boliginvesteringene er nær uendret fra 2019 til 2020. Etter dette fallet vil nivået på boliginvesteringene i 2020 være rundt 1 prosent lavere enn toppåret 2016 og vil dermed fortsatt ligge på et historisk sett meget høyt nivå, skriver SSB.