Næringslokaler kan brukes mer fleksibelt

Lovendring gir nye muligheter i eiendom.

Eiendomsadvokatene i Deloitte opplever for tiden at kravet til økt fleksibilitet i utnyttelse av næringsarealer presser seg frem på flere fronter.Bak dette ligger troen på at brukerens behov endres raskere, og at dette vil skyte ytterligere fart. Kravet til økt fleksibilitet har også nådd lovverket, som åpner for adgangen til å gi midlertidige bruksendringer.Havner i tvistProfesjonelle utleiere trenger fra tid til annen å endre virksomheten som drives i næringslokalene, enten ved leietakerskifte eller at man ønsker annen type virksomhet inn i bygget for en kortere periode.Dette kan ifølge advokatene skape utfordringer for både gårdeiere og leietakere, i tilknytning til brukstillatelsen som opprinnelig er gitt av kommunen. - Vi håndterer flere saker hvor kommune, utleier og leietaker havner i en tvist om hva slags type virksomhet som kan drives i et område. Kommunen har her sterke virkemidler for å gripe inn dersom de mener at leietakers bruk av lokalene er i strid med planformålet eller brukstillatelsen, sier senioradvokat Christoffer Nicolaisen i Deloitte Advokatfirma til Hegnar.no.Ekstra sjekkTapte leieinntekter og ekstrarunder med det offentlige er uønskede distraksjoner i et profesjonelt leieforhold. Advokatene anbefaler derfor utleierne å ta en ekstra sjekk av bruksformålet når nye typer virksomhet kommer inn i bygget. - Særlig i eldre planområder man bør trå varsomt. En forhåndssjekk tar ikke lang tid, og gir trygghet for at man ikke havner i unødvendige problemer etter at leieforholdet har startet, sier Nicolaisen.Videre kan virksomheten bli oppfattet annerledes av myndighetene enn den bruken man opprinnelig søkte om. Deloitte-advokatene trekker frem det mye omtalte fisketorget i Oslo som et eksempel på at de næringsdrivende og det offentlige i etterkant kan tolke en tillatelse svært ulikt. - Det er viktig med en tydelig og presis nok angivelse av hva det er man ønsker å benytte lokalene til. Bommer man allerede på søknadsstadiet, kan det medføre tapte leieinntekter og dyre tiltak for å gjøre nødvendige endringer i utnyttelsen, supplerer advokatfullmektig Nicholas Giverholt.BruksendringStortinget har nylig vedtatt en mindre endring i plan- og bygningsloven som vil kunne gi større fleksibilitet for partene fremover.Lovendringen gir ifølge Nicolaisen og Giverholt kommunene anledning til å gi tillatelse til en tidsbestemt bruksendring uten å måtte gå veien om en omfattende dispensasjonssøknad.I et rundskriv fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet understrekes det at endringen er gjennomført for å gi kommunen økt fleksibilitet ved behov.En tidsbestemt tillatelse innebærer at man kan ta næringslokalene i ny bruk, i tråd med kommunens vedtak innenfor den tidsperioden som tillatelsen er gitt. Etter dette tidspunktet må den gamle bruken gjenopptas, men uten at man må søke bruksendring på nytt.- Å gi midlertidige tillatelser har for så vidt vært praksis hos enkelte kommuner tidligere, men vi håper at lovendringen fører til en mer varig endring i hvordan kommunene planlegger for fleksibilitet og endringsbehov fremover. Utleierne vil forhåpentligvis også få større muligheter til å tiltrekke seg et leietakersegment som gjør at by- og sentrumsutviklingen går hurtigere, sier Nicolaisen.- Vær våkneDeloitte-advokatene oppfordrer også leietakerne til å være våkne rundt muligheten for en mer fleksibel holdning fra kommunen fremover. - Standardkontraktene i dag beskytter i stor grad utleier, og «låser» leietaker til å drive en bestemt virksomhet. Dette har blant annet sin klare begrunnelse i at utleier vil forsikre seg om at det drives i tråd med brukstillatelsen. Det er mulig vi vil se en dreining her etterhvert, ved at kommunen og utleierne vil åpne for en større dynamikk.- Vi tror dette kan være fordelaktig for leietakere med høye krav til fleksibilitet, avslutter advokatfullmektig Giverholt overfor Hegnar.no.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også