Når det gjelder boligmarkedet mener SSB at boliginvesteringene vil snu til oppgang i løpet av første halvår 2019, og  at der utsikter til videre boligprisvekst i årene som kommerDet kommer frem i bryåets ferske rapport «Konjunkturtendensene 2018/4» som ble lagt frem torsdag.Denne veksten ventes imidlertid å være såpass moderat at boligprisene reelt sett er nær uendret fram til 2021.«Sammenliknet med de siste fem årene, som var preget av store svingninger i både boligpriser og boliginvesteringer, virker boligmarkedet nå å være mer i balanse», heter det i rapporten.Byrået anslår en endring fra året før på 1,6 prosent i 2018, 1,4 prosent i 2019, 1,2 prosent i 2020 og 0,6 prosent i 2021.For de tre første årene er prognosene høyere enn tidligere lagt til grunn, men lavere i 2021.