Oljefondet: 1.712 milliarder kroner

Aldri tidligere har den kvartalsvise økningen i oljefondet vært større enn nå. Slik ser status ut pr. 30. september.

Energi

Ferske tall fra Norges Bank viser at Statens pensjonsfond - Utlands markedsverdi av den samlede verdipapirporteføljen var 1.712 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal 2006.Fondet er dermed nå det største pensjonsfondet i Europa, og verdiøkningen i tredje kvartal er ifølge banken den største kvartalsvise økningen i fondets historie. Økningen skyldtes tilførsel av nye midler (79 mrd.), mens positiv avkastning på investeringene og den svakere kronekursen økte verdien med henholdsvis 61 og 66 milliarder kroner. Endringen i kronekursen har imidlertid ingen betydning for fondets internasjonale kjøpekraft.De internasjonale aksjemarkedene viste oppgang i tredje kvartal. Særlig sterk var oppgangen i Europa, USA og i fremvoksende markeder. Periodeavkastningen var 5,1 prosent på de internasjonale aksjeporteføljene Norges Bank forvalter. Rentene falt i de viktigste markedene. Dermed steg også kursene på obligasjonene, slik at avkastningen på renteporteføljene ble 3,1 prosent.Samlet avkastningen i tredje kvartal var 3,9 prosent målt i den valutakurven som svarer til sammensettingen av fondets referanseportefølje. Dette var 0,16 prosentpoeng lavere enn avkastningen på den referanseporteføljen som Finansdepartementet har fastsatt.Avkastningen på aksjeporteføljen var 5,1 prosent, målt i referanseporteføljens valutakurv, mens avkastningen på renteporteføljen var 3,1 prosent.Avkastningen på fondets ordinære portefølje var 0,16 prosentpoeng lavere enn avkastningen på referanseporteføljen som Finansdepartementet har definert.Mer informasjon hos Norges Bank.

Nyheter
Næringsliv