Statoil legger frem sitt syn på synergieffekter av fusjonen mellom Statoil og Hydros olje- og gassaktiviteter. Effektene vil ifølge Statoil vise seg i form lavere kostnader som følge av fjerning av overlappende funksjoner og større effektivitet, større inntekter gjennom innføring av beste praksis og mer effektiv bruk av begrensede ressurser og nye vekstmuligheter gjennom en forbedret konkurranseposisjon internasjonalt, utvidet portefølje og større organisatorisk og økonomisk kapasitet- Denne fusjonen er drevet av en vekstambisjon.Ved å kombinere styrken i begge organisasjonene, vil det nye selskapet være i stand til å forfølge flere muligheter og ta på seg flere oppgaver. I tillegg vil vi være i stand til å realisere kostnadsgevinster gjennom mer effektiv drift og besparelser, sier Statoil-sjef Helge Lund.Hydro og Statoil opererer som uavhengige selskaper og har ikke anledning til å se i hverandres bøker for å gjøre detaljerte analyser av potensialet for synergieffekter. Basert på egen virksomhet og analyser fra ekstern konsulent, har Statoil likevel beregnet antatte kostnads- og effektivitetsgevinster for det nye selskapet etter at fusjonen er gjennomført.De totale kostnadsgevinstene for det fusjonerte selskapet er beregnet til om lag fire milliarder kroner per år før skatt. Dette inkluderer både økt effektivitet knyttet til utvikling, drift og letevirksomhet og innen aktiviteter knyttet til administrasjon og forretningsstøtte.