Petromenas tre rigger, Petrorig I, II og II har søkt om Chapter 11 i USA, ifølge Reuters. Dette er en form for konkursbeskyttelse.Hver enhet hadde eiendeler opp til 500 millioner dollar og krav opp til 500 millioner dollar, ifølge nyhetsbyrået. En av de største kreditorene, er John Fredriksens Seadrill, som kjøpte rabatterte obligasjoner for omtrent en måned siden.- For at Seadrill skal få dekket sin investering, da må Sembcorp selge Petrorigg 1 for minst 226 millioner dollar. Alt ut over dette, vil da gå til obligasjonseierne. Det kan godt tenkes at John Fredriksen kan tjene milliarder kroner på Petromena-dealen, da Petrorig 1 er priset til 450 millioner dollar. Seadrill vil med en slik salgsum sitte igjen med 180 millioner dollar og Petrorig 2, sa en analytiker til HegnarOnline 29 april.Seadrill eier 80 prosent av obligasjonslånet til Petrorigg I og II.- Fredriksen kommer til å tjene milliarder på denne dealen, sa en person meget nært situasjonen til HegnarOnline i forkant av nyhetene om Chapter 11.I en separat Reuters-melding som kom like før Chapter-11-meldingen, kom det frem at Petrorig I har saktsøkt Singapores Sembcorp Marine for kontraktsbrudd på en 454 millioner dollar stor rigg-ordre.Petromena-aksjen, som er notert på Oslo Axess, faller 19,1 prosent til 38 øre. Selskapet har ikke kommet med noen melding rundt saken. HegnarOnline har vært i kontakt med Oslo Børs, som foreløpig ikke hadde noen kommentar til om Petromena må sende ut melding om temaet.Selskapet er satt i pause av Oslo Børs, som etterforsker stupdykket til aksjen.Her er reglene for publisering av innside-informasjon:3 Løpende informasjonsplikt mv.3.1 Innsideinformasjon3.1.1 Informasjonspliktens innhold(1) Selskapet skal uoppfordret og umiddelbart offentliggjøre innsideinformasjon som direkte angår selskapet, jf. verdipapirhandelloven § 3-2 første til tredje ledd.16(2) Med innsideinformasjon menes presise opplysninger om de finansielle instrumentene, utstederen av disse eller andre forhold som er egnet til å påvirke kursen på de finansielle instrumentene eller tilknyttede finansielle instrumenter merkbart, og som ikke er offentlig tilgjengelig eller allment kjent i markedet.17(3) Med presise opplysninger, menes opplysninger som indikerer at en eller flere omstendigheter eller begivenheter har inntruffet eller med rimelig grunn kan ventes å ville inntreffe og som er tilstrekkelig spesifikke for å trekke en slutning om den mulige påvirkningen av disse omstendighetene eller begivenhetene på kursen til de finansielle instrumentene eller de tilknyttede finansielle instrumentene.18(4) Med opplysninger som er egnet til å påvirke kursen til finansielle instrumenter eller tilknyttede finansielle instrumenter merkbart, menes opplysninger som en fornuftig investor sannsynligvis vil benytte som en del av grunnlaget for sin investeringsbeslutning.19(5) Opplysninger som nevnt i første ledd skal offentliggjøres etter pkt. 5. Opplysningene skal i tillegg gjøres kjent på selskapets internettside etter at offentliggjøring har funnet sted.20(6) Selskapet må ikke kombinere offentliggjøring av opplysninger som nevnt i første ledd med sin markedsføring på en måte som er egnet til å villede.21(7) Opplysninger som skal meddeles eller offentliggjøres som følge av opptak til handel ved andre regulerte markeder, skal sendes Oslo Børs skriftlig for offentliggjøring i henhold til pkt. 5 senest