Oljeselskapene klaget i januar på at Klif i desember i fjor vedtok at selskapene må kjøpe CO2-kvoter for utslipp fra mobile rigger som opererer på felt i drift og felt som klargjøres for drift.Klagene på til sammen 15 vedtak er nå oversendt til departementet, med anbefaling fra Klif om å opprettholde kravet om kvoteplikt. Klif tolker klimakvoteloven og EUs kvotedirektiv annerledes enn oljeselskapene.Oljeselskapene argumenterer primært med at klimakvoteloven ikke gir rettslig grunnlag for å pålegge kvoteplikt for mobile rigger. De viser til EUs klimakvotedirektiv, og at britiske og danske myndigheter ikke anser at utslippene fra mobile rigger medfører kvoteplikt.Subsidiært hevder oljeselskapene, med Statoil i spissen, at dersom det foreligger kvoteplikt, må det være riggselskapet - ikke feltoperatøren - som er ansvarlig.Vedtakene om kvoteplikt har betydelige økonomiske følger ved at kvoteprisen i de to aktuelle kvotesystemene EUA og CER for tiden er henholdsvis 15,87 og 11,92 euro per tonn CO2.Et avgjørende punkt i den juridiske diskusjonen er om de mobile riggene ifølge lovgivningen er å anse som «stasjonære» mens de er i arbeid på felt i drift og felt som klargjøres for drift. Hvis ikke, foreligger det ikke kvoteplikt.Klif mener EU-kommisjonens veiledning til kvotedirektivet «klart slår fast at utslipp fra mobile installasjoner er å anse som kvotepliktig i den perioden installasjonen opererer på samme sted.» Klif godtar heller ikke argumentet om at det er riggselskapene som skal betale for CO2-kvoter for utslipp fra mobile rigger. (©NTB)