Statoil-styret foreslår for generalforsamlingen at det gis en fullmakt på kjøp av inntil 75 millioner egne aksjer, noe som tilsvarer rundt 2,4 prosent av aksjekapitalen."Bakgrunnen for at det bes om en slik fullmakt er å gi styret i Statoil mulighet til å utnytte de mekanismer som allmennaksjeloven gir anledning til når det gjelder distribusjon av kapital til selskapets aksjonærer. Tilbakekjøp av egne aksjer vil også være et viktig virkemiddel for en løpende tilpasning til en hensiktsmessig kapitalstruktur", heter det i innkallingen.Ifølge meldingen er det en forutsetning at aksjene slettes.Det er inngått en avtale med Staten om innløsning av et tilsvarende antall aksjer slik at Statens eierandel opprettholdes på samme nivå.Fredag endte Statoil på 165,30 kroner.