Konsesjonsrunden for de geologisk best kjente delene av den norske kontinentalsokkelen – TFO 2016 – ble utlyst av torsdag. Utvidelsen av det forhåndsdefinerte området omfatter 32 blokker i Barentshavet og 24 i Norskehavet.– Tildeling av nye interessante leteområder er avgjørende for å opprettholde sysselsetting, aktivitet og verdiskaping på norsk sokkel over tid. Dette er særlig viktig i dagens situasjon. Å tilby oljeselskapene nye letemuligheter i et forutsigbart og høyt tempo er en av bærebjelkene i regjeringens petroleumspolitikk, sier olje- og energiminister Tord Lien (Frp).De nye blokkene omfatter blokker ved Hansteen-feltet nord i Norskehavet og områder ved funnene Castberg, Alta og Gohta i Barentshavet. Lien mener utvidelsen legger til rette for god ressursforvaltning i disse områdene.– Petroleumsindustrien trekker seg stadig nordover. Ved å lyse ut en rekke nye blokker i Norskehavet og Barentshavet legger regjeringen til rette for økt aktivitet i nord. At industrien får tilgang til areal i områdene rundt nye utbygginger og funn er viktig for å sikre en best mulig utnyttelse av ressursene i områdene, understreker statsråden. (©NTB)