Fredag ble det kjent at REC Silicon vurderer å utstede en 5-årig sikret seniorobligasjon på 110 millioner dollar.Arctic Securities og DNB Markets er hyret inn for å arrangere en rekke investormøter, med oppstart mandag 12. mars.I presentasjonsmateriellet tilknyttet investormøtene gjør selskapet rede for lånevilkårene.Lånet skal ha sikkerhet i datterselskapet Butte, i intellektuelle eiendeler påkrevd for å drive Butte-anlegget, i alle datterselskapets materielle og immaterielle eiendeler, i tillegg til pant på depotkontoen.Provenyet skal brukes på refinansiering av obligasjonslånet REC03, det konvertible obligasjonslånet, samt generelle selskapsformål.Det planlagte obligasjonslånet vil følge med betingelser om minimumslikviditet på 15 millioner dollar og at forholdstallet NIBD/EBITDA (netto rentebærende gjeld/driftsresultat før avskrivninger og nedskrivninger) ikke overstiger 3,0.