Da kan oljeprisen nå 200 dollar fatet!

Nye driftsstoffregler vil kunne presse oljeprisen opp til 200 dollar.

I en fersk analyse utført av oljeanalytiker Dr. Philip K. Verleger trekkes nye drivstoffregler frem som potensiell katalysator for en ny finanskrise. Han har undervist og skrevet om oljesektoren siden 1971 og gitt ut to bøker om energimarkedet. I rapporten skriver Verleger ifølge CMC Markets' Henrik Sommerfelt at de nye reglene fra den internasjonale maritime organisasjon (IMO), om svovelinnhold i drivstoffet for shippingbransjen, vil føre til en enorm etterspørsel etter drivstoff med lavt svovelinnhold, og presse prisene opp betydelig. I dag må shippingbransjen forholde seg til en maksimumsgrense på 3,5 prosent svovelinnhold, men 1. januar 2020 endres denne grensen til 0,5 prosent. Flere studier viser at oljeraffinerier vil måtte øke produksjonen av denne type olje med 2 millioner fat hver dag for å møte den økte etterspørselen, noe som tvilsomt vil la seg gjøre. Flere av verdens oljeraffinerier vil trolig ikke kunne imøtekomme de nye reguleringene og må dermed legge ned produksjonen. Dette vil redusere det totale tilbudet av olje i markedet og presse prisene oppover. Potensielt opp til 200 dollar, skal vi tro Verleger.«Oljepriser på dette nivået vil endre dynamikken i verdensøkonomien fullstendig. Svært mange næringer bruker olje som innsatsfaktor og kostnadsbildet er derfor sterkt korrelert med oljeprisen. Matvarepriser blir dyrere når bøndene må betale mer for drivstoff, leveranser av varer og materialer til fabrikker står i fare for å stoppe opp, mange vil bli arbeidsløse og konsumentenes forbruk reduseres, noe som igjen fører til lavere inntjening og ytterligere nedskjæringer. Verleger får støtte av tidligere oljeanalytiker Torbjørn Kjus, som i en kommentar i E24 i uken som gikk beskriver situasjonen som et isfjell som kommer drivende mot oss», skriver Sommerfelt i en oppdatering. For Norges vedkommende er stigende oljepriser normalt positivt for økonomien. Korrelasjonskoeffisienten mellom hovedindeksen på Oslo Børs og oljeprisen har det siste året vært på 0,95, fastslår CMC-toppen. Det innebærer at de to grafene nærmest har speilet hverandre. Dersom skyhøye oljepriser imidlertid skulle utløse en global resesjon vil også Norge, som er en liten åpen økonomi, bli påvirket negativt.«En annen indikator på framtidsutsiktene i norsk økonomi er PMI-indeksen, som er et uttrykk for innkjøpssjefers fremtidige behov for varer og tjenester. Denne måneden målte indeksen under 50 for første gang siden november 2016, hvilket indikerer en avmatning i økonomien. Det må imidlertid presiseres at tallene kan ha blitt påvirket av den lave svarprosenten som gjerne oppstår i feriemånedene», skriver Sommerfelt. Også boligprisutviklingen i Norge kan få innvirkningen på økonomien ettersom gjeldsgraden i befolkningen begynner å bli farlig høy, mener Sommerfelt. Stigende boligpriser medfører at kjøpere må ta opp større lån, hvilket gjør dem sårbare for eventuelle nedgangstider. I juli måned seg Oslo-prisene med 1,9 prosent, mens landet for øvrig hadde en nominell vekst på 0 prosent.Denne uken er tradere spente på inflasjonstallene som slippes for blant annet Norge, Sverige og USA.