Dette løfter oljeprisen

Sammenlignet med for et år siden er oljeprisen opp med mer enn 40 prosent. Lave lagre, politisk risiko og svovelkrav løfter brent-prisen.

I rapporten Økonomiske utsikter skriver DNB Markets at oljeprisen vil få nye perioder med kraftige fall som muliggjør at den igjen kan doble seg.- Uansett hva som skjer med etterspørselen de neste 10-15 årene, vil oljeprisen mest sannsynlig fortsette å svinge i sykler der underinvesteringer følges av overinvesteringer som igjen følges av underinvesteringer, heter det i rapporten.Lave lagre og politisk risikoDNB Markets skriver i rapporten at lave lagre gjør at markedet blir stadig mer bekymret for politisk risiko som kan gi produksjonsavbrudd.- Markedet blir dermed villig til å prise inn en risikopremie. Dette har vært svært tydelig etter at Donald Trump gjeninnførte USAs finanssanksjoner mot Iran i mai. Frykten for at iransk eksport skal falle betydelig, sammen med et Venezuela nær kollaps, gjør at produksjonen fra disse to landene kan falle med over en million fat per dag det neste halve året. Venbezuelas produksjon har falt med over 700 000 fat per dag det siste året, og er fortsatt i fritt fall. Venezuelas problemer er hovedårsaken til at OPEC har levert større kutt enn planlagt og er dermed en viktig driver bak fallet i oljelagrene det siste året.Mange analytikere legger ifølge DNB til grunn en svakere balanse i første halvår av 2019 fordi de høye prisene etter manges mening skal gi svakere etterspørselsvekst. Samtidig antas det at Saudi-Arabia, Kuwait, UEA og Russland skal øke sin produksjon og at det fortsatt vil være stor vekst i amerikansk skiferolje. DNB tror også at de nevnte landene vil øke sin produksjon i andre halvår av 2018 og inn i 2019.- Siden årsaken til at «kjerne-OPEC» vil øke sin produksjon er bortfallet av olje fra Iran og Venezuela, tror vi likevel ikke på noen netto økning i produksjonen fra OPEC, skriver DNB.Videre mener meglerhuset at det er en risiko for at sabotasje og uroligheter i Libya og Nigeria kan gjenoppstå i 2019, samtidig som markedet har en rekordlav reservekapasitet. I så fall er oljepriser over 100 dollar fatet igjen mulig å oppleve. Svovelkrav gir prishopp i 2020- Vårt hovedscenario er at vi ikke får en global økonomisk resesjon innen 2020 og dermed vil den globale endringen i shippingdrivstoff presse raffinerienes evne til å produsere tilstrekkelig med diesel, heter det i rapporten.I den forbindelse mener DNB at verden trenger mer dieselrik råolje med lavt svovelinnhold. Behovet for diesel kan kun dekkes dersom marginale raffinører også øker sin gjennomstrømning av råolje. Disse marginale raffinørene vil strebe etter å lage mer diesel og derfor også måtte produsere for mye høysvovlig bunkersolje som det ikke lenger blir tillatt å bruke i shipping fra januar 2020.Dermed må høysvovlig bunkersolje konkurrere med kull og naturgass i pris, som i sa fall betyr et kraftig prisfall, og marginen på diesel må være mye større for å veie opp for tapet ved å produsere høysvovlig bunkersolje.Prisene på de nevnte produktene har allerede begynt å endre seg som følge av IMO 2020, men terminkurvene priser foreløpig ikke inn tilstrekkelige prisendringer etter DNB sitt syn. Meglerhuset tror at marginen på diesel må stige ytterligere, som betyr at råoljeetterspørselen vil gå betydelig opp, og mer enn vi har sett de siste par årene.DNB Markets gjør ingen endringer på eksisterende oljeprisprognose. Oljepris per fat i dollar estimeres til 72 dollar fatet i 2018, 68 dollar per fat i 2019, 80 dollar per fat 2020, 76 dollar fatet 2021 og 66 dollar per fat i 2022.