Fra 2016 har fallet i petroleumsinvesteringene gradvis flatet ut, og petroleumsinvesteringene er nå på vei opp, skriver Statistisk Sentralbyrå (SSB) i sin ferske rapportIfølge operatørene på norsk sokkel ventes det fremover økte investeringer. Det er i hovedsak utbyggingen av Johan Sverdrup fase 2 som bidrar til dette, skriver SSB i rapporten.Lavere kostnader og forventninger om høy oljepris gjør flere petroleumsinvesteringer lønnsomme, og det planlegges nå for nye, store utbygginger, men det er i mange tilfeller usikkert når de kommer.SSB tror petroleumsinvesteringene vil ta seg markert opp de neste årene og at dette vil være en viktig driver bak den moderate konjunkturoppgangen.Fallet i oljeinvesteringene de seneste årene gjør likevel at investeringstoppen SSB ser for seg i 2020 er rundt 17 prosent lavere enn rekordnivået fra 2013.PrognoserSSB venter en endring i oljeinvesteringene på 4,3 prosent i 2018, 10,1 prosent i 2019, 3,9 prosent i 2020 og minus 0,4 prosent i 2021.I forrige rapport ventet SSB endring i investeringene på 2,4 prosent i 2018, 3,8 prosent i 2019, 1,4 prosent i 2020 og minus 1,0 prosent i 2021.OljeprisenSSB forutsetter at en videre økning i produksjonen av lettolje fra tette bergarter i USA er tilstrekkelig til å motvirke en eventuell produksjonsnedgang innenfor prognoseperioden. IEA peker også på at de høye oljeprisene kan legge en demper på den videre økningen i etterspørselen og motvirke en videre nedbygging av lagrene. En handelskrig mellom USA og andre land vil kunne gi lavere etterspørsel etter olje. SSB legger derfor til grunn at oljeprisen vil holde seg noenlunde konstant fremover og ligge på om lag 75 dollar per fat fram til 2021.