Styrene i Eidsiva Energi og Hafslund E-CO er gjennom en intensjonsavtale blitt enige om å se nærmere på muligheten for å slå sammen hovedvirksomhetene i de to konsernene, går det frem av en børsmelding.Hafslund E-CO og Eidsiva Energi er i dag blant landets største selskaper innen kraftproduksjon og nett.Planen er å etablere et nytt nettselskap med nærmere en million kunder og et produksjonsselskap som samlet vil produsere ca. 16,4 TWh.- Offensivt grepPartene viser dog til at norsk kraftforsyning nå står overfor betydelige endringer og utfordringer, blant annet som følge av:• en rask teknologisk utvikling, hvor nye løsninger og energikilder tas i bruk med økt kompleksitet og med kundene som aktive medspillere• økt fokus på kostnadseffektivitet og forsyningssikkerhet• økt fokus fra internasjonale og nasjonale myndigheter• at nye aktører utfordrer de tradisjonelle energiselskapenes løsninger knyttet til produksjon, transport og salg av fornybar energiEn sammenslåing av selskapenes virksomheter karakteriseres i meldingen som «et offensivt grep» for å møte denne utviklingen.Dagens Hafslund E-CO og Eidsiva er heleiet av kommuner og fylkeskommuner.Tre sammenslåingerFor å reflektere de ulike eiernes bidrag til de nye virksomhetene, vil det skje tre sammenslåinger.Nye Eidsiva vil bli eiet 50/50 av Hafslund E-CO og eksisterende eiere i dagens Eidsiva, og hovedkontoret skal fortsatt ligge på Hamar.Hafslund E-COs nettvirksomhet - Hafslund Nett AS - slås sammen med Eidsiva Nett AS mot at Hafslund E-CO får oppgjør i aksjer i Eidsiva Energi. Det fusjonerte nettselskapet blir 100 prosent eiet av det felleseide Eidsiva Energi. Nettselskapets hovedkontor vil være lokalisert på Hamar.Eidsivas kraftproduksjonsvirksomhet slås sammen med E-CO Energi AS mot at Eidsiva får aksjer i dette selskapet, som blir et nytt felles eiet produksjonsselskap med Hafslund E-CO som majoritetseier. Produksjonsselskapet skal ledes fra Oslo.Eidsivas fagmiljø innen vannkraft og produksjon vil styrkes, og få varig tilhold på Lillehammer.Hafslund E-CO vil etter sammenslåingen fortsatt være 100 prosent eiet av Oslo kommune. Hafslund E-CO vil i tillegg til å være majoritetseier i produksjon og ny energi, eie 50 prosent i nett og øvrige virksomheter gjennom Eidsiva.Øvrige virksomhetsområder i dagens Eidsiva, som bioenergi, bredbånd og kraftomsetning vil videreføres som i dag under nye Eidsiva Energi.Fortsatt et stykke igjenSamtalene mellom selskapene har ifølge meldingen pågått over noe tid, men mye gjenstår før konklusjonen kan trekkes.Både Oslo kommune som eier i Hafslund E-CO og eierne i Eidsiva er orientert om planene, men vil ikke ta stilling før det foreligger forslag til endelige avtaler. Gjennomføringen vil også være avhengig av myndighetenes godkjennelse.I månedene fremover er selskapene enige om å utarbeide forslag til aksjonæravtaler og vurderinger av hva verdiene i selskapene er. Det er disse avtalene eierne skal ta stilling til.- Vi tror det er viktig at tanken om å samle ressursene fra Hafslund E-CO og Eidsiva får lov å modnes både blant ansatte og eiere. Dette er den største sammenslåingen i norsk energibransje på mange tiår. Gjennom samlingen er vi sikre på at alle eierne får mer ut av sitt eierskap og at satsingen på nyeenergiløsninger styrkes, samtidig vil kundene få besparelser på nettleien, avslutter konsernsjefene.Partene understreker at det ikke ligger noen føringer i intensjonsavtalen hva gjelder finansiering av selskapene under den foreslåtte strukturen. Som en del av prosessen vil partene lage en felles plattform for å vurdere hva som er optimal finansieringsstruktur i selskapene.Sparebank1 Markets og advokatfirma Thommessen bistår Eidsiva som hhv. finansielle og juridiske rådgivere, mens Hafslunds rådgivere vil være Pareto, EY og advokatfirmaet BA-HR.