Petroleumstilsynet har ført tilsyn med Aker BP rettet mot risiko-, barriere- og vedlikeholdsstyring på Ulafeltet, ifølge en melding fra tilsynet mandag. Tilsynet har identifisert alvorlige brudd på regelverket, og har nå varslet Aker BP om pålegg, opplyses det.Resultatene bygger på Aker BPs presentasjoner under tilsynet, gjennomgang av driftsdokumentasjon og styrende dokumenter, intervjuer og verifikasjoner på Ula. I tillegg ble det tatt stikkprøver i systemene for styring av risiko, avvik og vedlikehold, ifølge meldingen.Petroleumstilsynet fant en rekke eksempler på mangelfull oppfølging av avvik, både fra krav i HMS-regelverket og fra selskapets egne krav. Inkonsistent bruk av systemene for registrering og oppfølging av risiko, avvik og kompenserende tiltak gir etter tilsynets vurdering mangelfullt grunnlag for daglig styring av storulykkesrisiko på Ula. Det ble påvist avvik innenfor følgende systemer og områder:
 • Styring av storulykkesrisiko
 • Barrierestyring
 • Organisering, samordning av roller og ansvar
 • System for avviksbehandling
 • Passiv brannbeskyttelse
 • Identifisering og vedlikehold av barrierer
 • Vedlikehold
 • Gassdeteksjonssystemet
 • Utstyr som ikke er i bruk
  Sikkerhetsskilting og merking av utstyrBatteribank plassert i nærhet av flens
Hele meldingen her
Det ble identifisert to forbedringspunkt knyttet til følgende systemer og områder: Fristen for å etterkomme pålegget er 1. mars 2019.