Skal bruke 173 milliarder på oljeinvesteringer

SSB ute med ny rapport.

Ifølge Statistisk sentralbyrås siste investeringsundersøkelse (KIS) anslår rettighetshaverne på norsk sokkel de nominelle investeringene i 2019 til å bli om lag 173 milliarder kroner, ned 1,4 prosent lavere i forrige kvartal.Nedjusteringen kommer innen letevirksomheten, opplyses det i «Konjunkturtendensene 2019/1».- Den kraftige nedgangen i oljeprisen fra 2014 til 2016 førte til at petroleumsinvesteringene falt med hele 30,3 prosent fra 2013 til 2017. Fallet i investeringer reduserte etterspørselen etter investeringsvarer- og tjenester som etter hvert ga klart lavere priser på innsatsfaktorene i utvinningsnæringen. Kombinasjonen av høyere oljepriser og lavere kostnader utløste en rekke nye investeringsprosjekter på norsk sokkel i 2017 og 2018. Dette bidro til at petroleumsinvesteringene økte med 3,3 prosent i 2018 sammenliknet med året før, skriver Statistisk sentralbyrå. Vendepunktet for petroleumsinvesteringene inntraff i 1. kvartal 2018. Ifølge sesongjusterte tall fra KNR økte investeringsnivået 13,8 prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal i fjor. Veksten i 3. kvartal var på 3,5 prosent mens foreløpige tall fra KNR for 4. kvartal viser en vekst på 4,3 prosent.Svakere utvikling i 2020- Investeringsutviklingen i 2020 beregner vi til å bli noe svakere enn det vi la til grunn i forrige konjunkturrapport. På den ene side kommer det til flere utbyggingsprosjekter i 2020 og prosjektene som ventes å komme i år vil ha høyere investeringer til neste år. I tillegg anslår vi at kategoriene leting, felt i drift og nedstengning og fjerning vil ha moderat investeringsvekst til neste år, heter det.Statistisk sentralbyrå legger til grunn en moderat vekst i investeringene for kategoriene felt i drift og leting i årene 2021 og 2022.For kategorien nedstengning og fjerning anslås investeringsaktiviteten vil øke moderat i 2021, men falle litt i 2022.Olje- og gassproduksjonenPetroleumsproduksjonen utviklet seg svakt i 2018. Gassproduksjonen falt med 2 prosent fra rekordproduksjonen i 2017, mens væskeproduksjonen (råolje, NGL og kondensat) i 2018 gikk ned med 6 prosent fra året før.- Oljedirektoratet forventer moderat nedgang i både olje- og gassproduksjonen i år. I årene 2020-22 forventes gassproduksjonen å ligge stabilt på omtrent samme nivå som i 2017, mens oljeproduksjonen ventes å øke betydelig fra 2019 til 2022 som følge av at Johan Sverdrup etter planen kommer i drift sent i år. Oljedirektoratet forventer at olje- og gassutvinningen i 2022 vil være kun 4 prosent lavere enn den var i rekordåret 200, skriver SSB.