Elektrifisering av landbasert industri vil øke kraftforbruket med 10 prosent

Samtidig vil det kutte CO2-nivået med 2,3 millioner tonn.

DRASTISKE KUTT: Elektrifisering kan medføre drastiske CO2-kutt.  Foto: Sˆdra Cell
Energi

Landbasert industri slipper i dag ut om lag 13 millioner tonn CO2 som tilsvarer 26 prosent av norske utslipp. 90 prosent av utslippene i industrien kommer fra 30 anlegg. NVEs kartlegging viser at det er mulig å gjøre elektrifiseringstiltak i 7 av de 30 anleggene, melder NVE i en rapport fredag.

Tiltakene kan kutte 2,3 millioner tonn CO2.

– Det er fortsatt et stort teknisk potensial for å kutte i klimagassutslipp i industrien gjennom direkte elektrifisering. Vi har et robust kraftsystem, men det vil kreve omfattende investeringer i nett som vil ta tid å få på plass, sier vassdrags- og energidirektør, Kjetil Lund.

Nødvendig med investeringer i kraftnettet

På oppdrag fra Olje- og energidepartementet har NVE kartlagt det tekniske potensialet for reduksjon av klimagassutslipp gjennom elektrifisering i norske landbaserte industrianlegg.

Elektrifiseringstiltakene som foreslås har til sammen et estimert effektbehov på omtrent 1500 MW. Dette utgjør et årlig kraftforbruk på totalt 12 TWh, som er en økning i kraftforbruk på nesten ti prosent sammenliknet med i dag.

Hvorvidt elektrifiseringstiltakene gjennomføres, avhenger av om bedriftene selv anser det som lønnsomt. Det har ikke vært en del av dette oppdraget å vurdere tiltakskostnader.

nve
Nyheter
Energi
Børs