Folketrygdfondet klar til å utnytte børsfall

– Vi gjør det ofte bra når det er mye markedsuro, sier adm. direktør Kjetil Houg i Folketrygdfondet om de urolige børsene. I fjor ble det rekordresultat.

REKORDRESULTAT: Aksjesjef Nils Bastiansen i Folketrygdfondet, fulgt av rentesjef Jørgen Krog Sæbø og adm. direktør Kjetil Houg (de tre med slips). Foto: Jone Frafjord

Staten pensjonsfond Norge (SPN) er Oljefondets lillebror og forvaltes av Folketrygdfondet. I 2019 oppnådde SPN en avkastning på 12,4 prosent, svarende til rekordhøye 29,5 milliarder kroner.

Forvaltningen av både aksjer og renter ga bidrag til meravkastningen på 0,4 prosentpoeng, opplyser adm. direktør i Folketrygdfondet Kjetil Houg. 

– Veldig god risikobærende evne

Siden det fikk nytt mandat i 2007 har Folketrygdfondet levert en avkastning på 7,4 prosent i året, 1 prosentpoeng mer enn referanseindeksen, viser en graf Houg viste frem under resultatpresentasjonen tirsdag.

Slik sett er vi en motsyklisk investor, og vi gjør det ofte bra når det er mye markedsuro.
Kjetil Houg

– Figuren viser at vi klarer å levere under ulike markedsforhold. Slik sett skal vi tåle fint det som skjer nå, sier Houg om den pågående uroen i finansmarkedet knyttet til coronaviruset.

Mandag falt hovedindeksen ved Oslo Børs 4,1 prosent, det største fallet siden februar 2016. Målt i poeng var fallet det største noensinne.

– Det som er bra er at vi skal være her i all fremtid. Vi skal forvalte penger med et veldig langsiktig perspektiv, og vi har en veldig god risikobærende evne, sier Houg.

– Vi kan tåle markedssvingninger veldig godt. Vi har en mekanisme for rebalansering av porteføljen hvis vi avviker for mye fra fordelingen med 60 prosent i aksjer og 40 prosent i obligasjoner.  Slik sett er vi en motsyklisk investor, og vi gjør det ofte bra når det er mye markedsuro. Vi vil kunne levere et veldig bra produkt, uavhengig av hvordan markedet går.

Houg understreker at Folketrygdfondet ikke har noe syn på om markedet undervurderer eller overvurderer risikoen fra coronaviruset. 

– Vi er ikke virologer. Men vi prøver å forvalte porteføljen og styre vår risiko slik vi skal. Det er dét som er vårt bidrag.

Aksjeplukking, ikke sektoravvik

Meravkastningen i aksjer skyldes fokus på kvalitetsaksjer, på å unngå overoptimisme og på å følge strukturelle trender, ifølge Folketrygdfondet selv.

Det siste innebærer at Folketrygdfondet er undervektet i varehandel. Ellers skyldes meravkastningen heller aktiv aksjeplukking enn sektoravvik fra referanseindeksen, påpeker Houg.

I renteinvesteringene har Folketrygdfondet unngått de dårligste selskapene, og tjener ellers på å høste tidsvarierende risikopremier.

Folketrygdfondet investerer i snitt i én av fem high yield-emisjoner som blir vurdert. En gjennomgang av emisjonene i 2017 viser at de 18 selskapene som SPN har investert i har steget 1 prosent i kurs i gjennomsnitt, mens de som ble vurdert, men unngått, i gjennomsnitt har falt over 4 prosent.

Vil øke i Norden

Houg har i brev til Finansdepartementet bedt om å få investere en større andel av fondet i Norden, for å unngå å bli for stor og få for liten manøvreringsevne i det norske markedet.

– Er et annet scenario at kapital flyttes fra dere til Statens pensjonsfond utland, og så plasserer de ute i stedet?

– Vi har gitt et råd. Det rådet er basert, synes vi, på en god vurdering av hva som er våre fortrinn, sier Houg.

Statens pensjonsfond Norge plasserer nå 85 prosent av kapitalen i Norge og 15 prosent i Norden. På Oslo Børs er SPN største aksjonær i seks selskaper og blant de tre største i 47 selskaper.

– Vi har hatt en stor posisjon i det norske aksjemarkedet, og den anbefalte løsningen vår vil videreføre akkurat det, sier Houg.

– For å motvirke at vår portefølje bare vokser videre og hindrer handlefriheten foreslår vi at Norden-andelen øker noe. Men å øke den andelen fra 15 prosent til 30 prosent vil ikke forandre vår forvaltningsstrategi og forvaltningsfilosofi. Det er derfor vi mener det er et godt råd: Vi kan kan videreføre det vi er gode på.

Beslutningen ligger i Finansdepartementet og Stortinget.

Statens pensjonsfond Norge

* Forvaltes av Folketrygdfondet.

* 85 prosent av kapitalen plasseres i Norge, 15 prosent i Norden.

* 60 prosent plasseres i aksjer, 40 prosent i obligasjoner.

* Ved utgangen av 2019 utgjorde forvaltningskapitalen 269 milliarder kroner. 

* Siden 2007, da Folketrygdfondet fikk sitt nåværende mandat, er gjennomsnittlig årlig avkastning 7,4 prosent, 1 prosentpoeng mer enn referanseindeksen. Meravkastningen har i snitt vært 1,4 prosentpoeng i aksjer og 0,7 prosentpoeng i obligasjoner.

* I 2019 var avkastningen 12,4 prosent, fordelt på 18,2 prosent i aksjer og 4,2 prosent i obligasjoner. Begge aktivaklasser hadde en meravkastning på 0,4 prosentpoeng.

* Eieren, staten, tilfører ikke kapital til Statens pensjonsfond Norge, og tar heller ikke kapital ut. Det er en sparegris som svinger med avkastningen.

* Storebror Statens pensjonsfond utland (Oljefondet), som forvaltes av Norges Bank Investment Management, legger frem sine 2019-tall torsdag 27. februar.