Presentasjon av årsrapport for Statens pensjonsfond utland

Norges Bank Investment Management presenterer årsrapport for Statens pensjonsfond utland 2019 på en pressekonferanse i Norges Banks lokaler.

Øystein Olsen (t.h.), leder for hovedstyret i Norges Bank og sjef i Statens pensjonsfond Yngve Slyngstad presenterte årsrapporten for Statens pensjonsfond utland 2019 under en pressekonferanse i Norges Bank. Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet, fikk i 2019 en avkastning på 19,9 prosent. Det tilsvarer 1.692 milliarder kroner. Foto: Heiko Junge

Vi overførte pressekonferansen direkte. Sendingen er over.

Norges Bank fikk et overskudd på 43,8 milliarder kroner i 2019 mot et overskudd på 15,9 milliarder kroner i 2018, går det frem av en melding fra Norges Bank. 

19,7 milliarder kroner vil overføres som utbytte til staten.

Sterkt aksjemarked

Et sterkt aksjemarked og fallende renter bidro til inntekt fra aksje- og renteinvesteringene i valutareservene på om lag 40,9 milliarder kroner. Videre medførte svekkelse av kronekursen i 2019 en valutagevinst på 7 milliarder kroner.

Markedsverdien av valutareservene var 546,3 milliarder kroner ved utgangen av 2019, en økning på 34,5 milliarder kroner fra utgangen av 2018. 

Valutareservene er hovedsakelig investert i statsobligasjoner og børsnoterte aksjer samt kontantplasseringer.

Avkastningen på valutareservene, eksklusive petrobufferporteføljen, var i 2019 på 7,8 prosent målt i internasjonal valuta. Aksjeinvesteringene ga en avkastning på 28,3 prosent og renteinvesteringene ga en avkastning på 2,9 prosent.

Driftskostnadene utgjorde 5,4 milliarder kroner i 2019, en nedgang fra 5,7 milliarder kroner i 2018. Nedgangen i driftskostnader skyldes blant annet reduserte honorarer til eksterne forvaltere i Statens pensjonsfond utland (SPU). 

«Dette blir delvis motvirket av noe høyere personalkostnader grunnet valutaeffekter, høyere prestasjonsbasert lønn som følge av sterk avkastning i forvaltningen av SPU samt ordinær lønnsvekst», heter det i meldingen. 

Av samlede driftskostnader i 2019 var 4,3 milliarder kroner knyttet til forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU), mot 4,5 milliarder kroner i 2018.

Overskudd: 43,8 mrd.

Totalresultatet for 2019 ble et overskudd på 43,8 milliarder kroner. Egenkapital, etter disponeringer, var 263,8 milliarder kroner ved utgangen av året. 

I tråd med gjeldende retningslinjer blir det overført 19,7 milliarder kroner til statskassen i 1. kvartal 2020.

Statens pensjonsfond utland (SPU) fikk en avkastning på 19,9 prosent, eller 1.692 milliarder kroner i 2019.