– Kraftfullt og effektivt

For bankene og bedriftene er kuttet i motsyklisk kapitalbuffer langt viktigere og riktigere enn rentekuttet, mener Idar Kreutzer.

Ekstra utlånskapasitet: Idar Kreutzer, adm. direktør i Finans Norge, mener kuttet i kapitalkravet er viktigere enn rentekuttet. Foto: Are Haram
Finans

Finansdepartementet fulgte ønsket fra bankene, og kuttet den motsykliske kapitalbufferen med 1,5 prosentpoeng til 1 prosent med umiddelbar virkning.

– Dette er et kraftfullt og effektivt virkemiddel, mener Idar Kreutzer, adm. direktør i Finans Norge.

Lavere motsyklisk kapitalbuffer var det fremste ønsket fra Finans Norge under krisemøtet med finansminister Jan Tore Sanner tidligere i uken.

– Våre beregninger tyder på at et så stort kutt i kapitalkravet kan utløse en ekstra utlånskapasitet på 500–600 milliarder kroner.

Beregningen baserer seg på at de ekstra utlånene har samme fordeling mellom husholdninger og bedrifter som eksisterende utlån.

Finans Norge anslo overfor Finansavisen at et kutt i bufferen på 1 prosentpoeng ville gi økte utlån på 300–400 milliarder kroner. Effekten av kuttene er imidlertid ikke-lineær, så 1,5 prosentpoengs kutt gir langt større effekt.

Mest til bedriftene

– Mye av de ekstra utlånene vil vel gå til bedrifter, slik at utlånskapasiteten øker noe mindre enn ditt anslag?

– Det er en høyere risikovekting for lån til næringslivet, men selv med en risikovekt på 100 øker utlånskapasiteten med tigangeren av den frigitte kapitalen, understreker Kreutzer.

– Behovet vil være særlig stort fra næringslivet. Det har vi sett ved tidligere kriser, sier han.

– De vil ha behov for kassakreditter, forlengelse av lån og økt generell kreditt.

– Så et mer realistisk anslag er kanskje en effekt på 400–500 milliarder kroner, gitt at mye av lånene vil gå til næringslivet?

– Det vil jeg ikke spekulere i.

Bufferen er bygget opp over fem år, nettopp for å gi bankene litt ekstra kapital å gå på ved en krisesituasjon.

– Buffer viktigere enn rente

– Hvilken effekt har rentekuttet?

– Et kutt på et halvt prosentpoeng er også kraftfullt. Grunnen til at vi fokuserer på redusert motsyklisk kapitalbuffer, er at det er enda mer treffsikkert i forhold til de problemene bedriftene risikerer å møte nå, med redusert tilgang på finansiering og kreditt.

breaking
bank
finans norge
idar kreutzer
kapitalkrav
covid-19
Corona
Nyheter
Finans
Børs
Bank