Finanstilsynet ber om utbyttestans for banker og forsikringsforetak

Finanstilsynet mener dagens situasjon er ekstraordinær, og vil nå ha stopp i utbytteutbetalinger fra banker og forsikringsforetak.

Direktør i Finanstilsynet Morten Baltzersen. Foto: NTB scanpix

Finanstilsynet har i brev til Finansdepartementet bedt departementet fastsette en forskrift som krever at banker og forsikringsforetak inntil videre ikke betaler utbytte med videre for 2019, opplyses det i en pressemelding.

De mener det er viktig at norske banker og forsikringsforetak ikke gjennomfører disposisjoner som svekker soliditeten, og at de derfor inntil videre ikke betale ut utbytte eller foreta andre utdelinger av overskudd.

Ekstraordinær

Finanstilsynet påpeker at situasjonen er ekstraordinær. 

«Bankene kan bli påført betydelige tap, og lavere rente og fall i verdien av eiendeler vil gjøre det mer krevende for livsforsikringsforetakene å møte framtidige forpliktelser. Skadeforsikringsforetakene kan også bli påvirket som følge av økte erstatningsutbetalinger», heter det i meldingen.

De trekker frem at Finansdepartementet etter finansforetaksloven § 1-7 kan gi forskrift om nærmere krav til finansforetak ut fra hensynet til å fremme finansiell stabilitet.

«Finanstilsynet legger til grunn at denne bestemmelsen gir departementet hjemmel til å fastsette forskrift om en generell begrensning av finansforetaks adgang til å dele ut overskuddsmidler når en slik soliditetsstyrking er nødvendig for å fremme finansiell stabilitet», skriver de videre, og påpeker at de på bakgrunn av denne har gitt Finansdepartementet råd om å fastsette en forskrift med hjemmel i finansforetaksloven § 1-7 i tråd med dette.

Inngripende

Finanstilsynet trekker også frem at et forbud mot å betale utbytte og andre utdelinger vil være inngripende. 

«I lys av den omfattende krisen landet nå er i, mener likevel Finanstilsynet at et slikt tiltak er nødvendig for å fremme finansiell stabilitet», skriver de.

Samtidig understreker de at et generelt krav om å holde tilbake overskudd for 2019 ikke innebærer en inndragning av overskuddsmidler, men en utsatt utdeling.

«Foretakene vil senere ha mulighet til å dele ut utbytte til eiere og kunder, og gaver til allmennyttige formål, dersom det enkelte foretakets soliditet og resultater gir grunnlag for det», skriver Finanstilsynet.

Foretak som allerede har utbetalt utbytte vil ikke omfattes av en eventuell forskrift.

Hele brevet til Finansdepartementet

Utkast til forskrift