Fremhever risiko for tap på næringseiendom

Finansdepartementets finansmarkedsmelding frykter særlig banktap på næringseiendom, men er i stor grad basert på livet før coronakrisen og oljesmell.

MELDING I SKYGGEN AV KRISEN: Finansminister Jan Tore Sanner. Foto: NTB Scanpix
Finans

Husholdningenes gjeldsnivå på 2,3 ganger disponibel inntekt er høyt sammenlignet med andre land og med historikken i Norge, fastslår Finansdepartementet i finansmarkedsmeldingen for 2020 som ble lagt frem fredag.

Samtidig har gjeldsveksten i husholdningene sunket, ved inngangen av 2020 til 4,9 prosent, som er på linje med disponibel inntekt. Kriserammede husholdninger kan påføre bankene tap, men typisk ikke gjennom boliglånet.

«Erfaringer viser at husholdningene prioriterer å betjene boliglånet, selv når inntektene svikter. Lavere forbruk kan redusere inntjeningen og gjeldsbetjeningsevnen i næringslivet, som i neste omgang kan gi økte tap i bankene og svekke deres kapasitet til å gi nye lån til både husholdninger og bedrifter,» skriver Finansdepartementet, som dessuten trekker frem bankenes utlån til bedriftene.

Det er alltid næringseiendom

«Dette gjelder særlig utlån til foretak innen næringseiendom, hvor prisveksten særlig i Oslo har vært høy de siste årene. Slike utlån står for en stor del av bankenes totale utlån. Selv om tapene har vært lave i normale tider, har utlån til slike foretak historisk sett påført bankene de største tapene,» heter det i finansmarkedsmeldingen.

«Ved tilbakeslag i økonomien kan næringslokaler bli stående tomme, og det svekker gjeldsbetjeningsevnen til næringseiendomsforetakene. Dersom det også er prisfall på eiendommene som er stilt som sikkerhet, kan bankenes tap bli store.»

Finansdepartementet presiserer imidlertid at meldingen i stor grad omhandler strukturelle forhold og regelverksutvikling på finansmarkedsområdet «og dermed også utviklingen i finansmarkedene før utbruddet av coronaviruset».

– Er Finans Norge enig i at den største risikoen for banktap er i næringseiendom, eller er faren større innen for eksempel oljebransen?

– Finans Norge anslår ikke slik tapsrisiko generelt sett. I den nåværende situasjonen ville det uansett vært svært krevende, ettersom norsk økonomi er rammet av både nedstengning gjennom smitteverntiltak, et tilknyttet oljeprisfall og et globalt tilbakeslag, svarer Sveinung Sleire, kommunikasjonssjef for bank og kapitalmarkeder i bransjeorganisasjonen.

– Imidlertid er norske banker robuste og har høy tapsbærende evne, og det er iverksatt kraftfulle mottiltak fra norske myndigheter. Blant annet er bankenes utlånskapasitet styrket, og Norges Banks utlånsundersøkelse indikerer normal utlånspraksis.

Skal se på kontantreglene

I fjorårets melding varslet departementet regulering av enkeltelementer i tilbudet av kontanter som for eksempel kapasitet, åpningstider og geografisk spredning dersom ikke bransjen selv raskt kom med en løsning om publikums behov.

En løsning for uttak og innskudd i butikk via BankAxxept og for eksempel Vipps vil være klar i vår, ifølge meldingen.

«Når banknæringens nye løsninger for å opprettholde kontanttilbudet har virket noen måneder, tar Finansdepartementet sikte på å be Finanstilsynet og Norges Bank om en ny kartlegging av kontanttilbudet,» skriver departementet.

Justis- og beredskapsdepartementet vil dessuten se nærmere på reglene om rett til kontant betaling i etterkant av arbeidet med en ny finansavtalelov.

jan tore sanner
Finansmarkedsmeldingen
finansdepartementet
finans norge
tap
kontanter
coronavirus