Tjente 4,6 mrd. før skatt - så rammet coronaviruset

Awilhelmsen la bak seg et fantastisk 2019 før coronaen snudde opp-ned på det meste.

RCL UTEN INNTEKTER: Corona-pandemien og covid-19-utbruddet har sendt Royal Caribbean Cruises' flåte i opplag. Da rederiet måtte innstille alle planlagte cruiseavganger og inntektsstrømmen stoppet opp, kunne Awilhelmsen takket være sin solide krigskasse låne cruiserederiet penger. Foto: RCL
Finans

Med store investeringer i cruise og hoteller ble det familieeide selskapet i Oslo hardt rammet da covid-19-utbruddene i løpet av vinteren og våren spredte seg fra Kina til store deler av verden.

Men Awilhelmsen gikk inn i 2020 med en solid kontantbeholdning på 2,9 milliarder kroner pluss ubenyttede trekkrettigheter på 2 milliarder kroner. Så godt som alt av konsernets gjeld på 4,8 milliarder er knyttet til eiendomsdelen av virksomheten.

Måtte innstille

Da Royal Caribbean Cruises (RCL) måtte innstille alle planlagte cruiseavganger og inntektsstrømmen stoppet opp, kunne Awilhelmsen takket være sin solide krigskasse låne cruiserederiet penger. Det samme gjorde en annen storaksjonær, Eyal Ofer-familien.

– Noen konkurrenter trykte nye aksjer for å skaffe kapital i den første, kritiske fasen, mens vi valgte å bruke våre finansielle muskler til å yte RCL et sikret lån, sier konsernsjef Sigurd E. Thorvildsen.

Awilhelmsens andel av den pantesikrede lånefasiliteten på 2,2 milliarder dollar - 100 millioner dollar - ble tilbakebetalt etter at RCL tok opp et par større lån i det amerikanske obligasjonsmarkedet.

På det verste raste aksjekursen i cruisekjempen - RCL er verdens nest største cruiserederi - 85,4 prosent til 19,25 dollar på børsen i New York. Senere har aksjen hentet seg endel inn igjen og handles nå til rundt 50 dollar. 

Awilhelmsen og tilknyttede selskaper eier 12 prosent av RCL etter å ha solgt seg ned fra 14 prosent i fjor vinter.

Mye går bra

– 2020 vil som følge av coronaviruset bli et utfordrende år for Awilhelmsen-konsernet. På det nåværende tidspunkt er det ikke mulig å estimere den fulle effekten på 2020-resultatet, men heldigvis er det litt «blandet drops», sier Thorvildsen til Finansavisen.

MYE GÅR BRA, MEN: – Hovedutfordringene våre er cruise og hoteller, sier Awilhelmsens konsernsjef Sigurd E. Thorvildsen (til venstre), her sammen med konserndirektør Henrik Fougner. Foto: Eivind Yggeseth

Han viser til at majoriteten av eiendomsselskapets Linstows virksomhet går bra, at Power-kjeden fosser fremover, Awilhelmsen Capitals porteføljeselskaper klarer seg «veldig bra» og at råoljetankskipene er sluttet ut på solide rater.

– Hovedutfordringene våre er cruise og hoteller. I tillegg vil vi få utfordringer i Awilco Drilling, sier Awilhelmsen-sjefen.

Kjempegevinst fra aksjesalg

Av konsernets fjorårsresultat skyldes 3.663 millioner kroner gevinst ved salg av RCL-aksjer i forbindelse med kjøpet av Margaret Boel Garmanns aksjepost i selskapet. 459 millioner kroner var gevinst på salg av eiendom; kjøpesenteret Galerija Centrs og parkeringsvirksomheten i Baltic Park - begge i Riga i Latvia.

Man må tilbake til 2014 for å finne bedre tall i konsernregnskapet. Da tjente Awilhelmsen 5.332 millioner kroner før og 4.723 millioner kroner etter skatt.

De siste seks årene er det akkumulerte nettoresultatet 12 milliarder kroner, det vil si et årlig gjennomsnitt på 2 milliarder.

TOK GEVINST I RIGA: Fjorårsresultatet inkluderer 459 millioner kroner i gevinst på salg av eiendom; kjøpesenteret Galerija Centrs (bildet) i Riga og parkeringsvirksomheten i Baltic Park. Foto: Linstow Eiendom

Er eneeier

Etter tilbakekjøpet av Garmanns aksjer er Aweco Holding, som eies av Arne Wilhelmsens sønner Arne Alexander, Bent Christian og Peter Preben Wilhelmsen, eneeier av Awilhelmsen.  Skipsreder Arne Wilhelmsen døde 11. april i år, vel 90 år gammel, etter en tids sykdom.

Ved årsskiftet var den bokførte egenkapitalen 9.165 millioner kroner, men selv på dagens aksjekurs i RCL ligger det store merverdier utover de bokførte, som er basert på en RCL-kurs på 216 kroner. 

Fredag kveld norsk tid sluttet RCL-kursen på 49,51 dollar, tilsvarende 469 kroner, på børsen i New York. Finansavisen anslår at kursfallet i RCL har bidratt til at den verdijusterte egenkapitalen er ned cirka 10 milliarder til rundt 20 milliarder kroner når man tar hensyn til verdiutviklingen i de andre delene av konsernet.

For vel 80 år siden etablerte det som opprinnelig het Anders Wilhelmsen & Co. rederivirksomhet i Oslo. I dag er det imidlertid lite konvensjonell shipping igjen i porteføljen. Denne delen begrenser seg til et par gasstankere, noen containerskip og fire nyere Very Large Crude Carriere, VLCC-er på rundt 300.000 dødvekttonn.

Awilhelmsen har benyttet anledningen til å dra nytte av det sterke tankmarkedet og alle Awilco Eco Tankers' skip ble i mars utleid på timecharter-kontrakter med varighet fra seks måneder til tre år til meget gode rater.

De fire kontraktene gir ifølge Finansavisens beregninger inntekter på totalt 1,3 milliarder kroner og et kontantbidrag på 708 millioner kroner basert på vekslingskursen mellom dollar og kroner i midten av april. Bare det neste året vil kontantbidraget fra de tre VLCC-ene som er på kontrakt med Equinor være på over 400 millioner kroner av inntekter på nærmere 700 millioner kroner.

TJENER GODT PÅ STORTANK: «Eco Leader» er en av fire VLCC-er som Awilco Eco Tankers er medeier i. Foto: Awilco Eco Tankers

Power-løft

Awilhelmsen eier også 37,1 prosent av aksjene i boreentreprenøren Awilco Drilling, som har to eldre halvt nedsenkbare rigger og har bestilt to nye hardtværsrigger på Keppel FELS-verftet i Singapore.

Her har selskapet havnet i disputt med verftet om den første nybyggingskontrakten, der Keppel FELS krever voldgiftsbehandling.

Awilhelmsen har lenge slitt med tap i sitt 45 prosents eierskap i forbrukerelektronikk-kjeden som tidligere het Expert, nå Power. I fjor ble Powers resultat 4 millioner kroner i pluss, på linje med 2018, mot et tap på 122 millioner kroner i 2017. Proshop Holding, som tidligere var en del av Power, eies med 40 prosent.

– Den positive trenden vi har sett de siste årene fortsetter med uforminsket styrke. Powers forretningsmodell med kombinasjon av nett og butikk ser ut til å fungere veldig bra.

– Veksten fører til at sentrallageret må utvides, og nye spennende butikker med gode lokasjoner er på gang, sier Thorvildsen.

Nett-omsetningen er på 25 prosent av totalomsetningen, og 75 prosent av dette hentes i butikk. Omsetningen er økt med 5 milliarder de siste fire årene og resultatene utvikler seg ifølge Thorvildsen bedre enn planen.

Eiendomskjempe

Eiendomsdelen av Awilhelmsen, Linstow, eier hoteller, kjøpesentre samt helse- og kontoreiendommer, men har også aktivitet knyttet til parkeringsvirksomhet, fritidseiendommer og boligbygging.

Resultatet fra eiendomsvirksomheten endte i fjor på 930 millioner kroner før skatt, mot 374 millioner kroner i 2018.

Hotellene og kjøpesentrene er i all hovedsak lokalisert i hovedstedene i de baltiske landene Estland, Latvia og Litauen i tillegg til Comfort Hotel Bergen Airport og et hotell i St. Petersburg. Eiendomsselskapet eier også et ferieanlegg i Portugal.

I Norge har Linstow en sentral eierrolle i flere store utviklingsprosjekter. Linstow er blant annet sentral i utviklingen i Bjørvika gjennom Oslo S. Utvikling (OSU) hvor Linstow eier en tredjedel av aksjene.

I 2019 ble OSUs portefølje av forretnings-, bevertnings- og kulturarealer solgt samtidig som kontorprosjektet Eufemia ble ferdigstilt og overlevert til kjøper.

Selskapet eier også Bergen Lufthavn Utvikling 50/50 sammen med Flesland Holding, hvor Bergen Business Park er et stort utviklingsprosjekt. Det første kontorbygget, Expobygget på 5.800 kvadratmeter, ble fullført i november i fjor. 

Capital satser nytt

Awilhelmsen investerer også i selskaper utenfor de tradisjonelle forretningsområdene. Det skjer gjennom Awilhelmsen Capital.

Denne satsingen er i hovedsak knyttet til Dips, Protector Forsikring, Indico Systems, Cambi og Trysilhusgruppen.

Dips er et programvareselskap som utvikler og leverer e-helsesystemer. Selskapet er den ledende leverandøren av e-helsesystemer til norske sykehus med en markedsandel på rundt 86 prosent. De siste årene er det investert betydelig med hovedvekt på utvikling av den nye plattformen Dips Arena.

For vel ett år siden kjøpte Awilhelmsen Capital alle aksjene i Indico Systems. Dette selskapet har de siste 20 årene utviklet sikre, digitale bevisopptaksløsninger for politi og rettsvesen.

Indico har etablert seg som en ledende aktør i dette markedet og har blant annet kunder i Skandinavia, Storbritannia, Tyskland og Australia.

Cambi, hvor Awilhelmsen Capital eier 27 prosent, har en sterk posisjon i markedet for prosessering og gjenvinning av organisk avfallsmateriale, primært kloakkslam.

Bedriften ble tildelt Eksportprisen 2019 og ble av juryen beskrevet som et fremtidsrettet og bærekraftig selskap som kan vise til eksportsuksess over tid.

Sjefen får 52,8 mill. 

Awilhelmsen-sjefen Sigurd Thorvildsen fikk i fjor utbetalt lønn og andre innberetningspliktige ytelser på 52,8 millioner kroner, 15,9 millioner kroner mindre enn året før. 

Thorvildsen har en kompensasjonspakke som består av fastlønn, en resultatorientert bonus og et aksjebasert incentivprogram. Incentivordningen gir ham en rett til kontantutbetaling lik gevinsten som ville oppstått ved å eie et bestemt antall aksjer fra den datoen tildelingen skjer til rettene benyttes.

AWILHELMSEN

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter1.786,81.580,7
Driftsresultat158,8241,3
Resultat før skatt4.574729,7
Resultat3.765,6659,7
awilhelmsen
sigurd e. thorvildsen
alex wiilhelmsen
rcl
linstow
awilco eco tankers
awilco container
awilco drilling
awilco lng
aweco holding
bent christian wilhelmsen
peter preben wilhelmsen
power
joachim fels
estland
latvia
litauen
st. petersburg
portugal
bjørvika
oslo s utvikling
bergen lufthavn utvikling
Nyheter
Shipping
Næringseiendom
Finans