Folketrygdfondet innretter seg på uttak

Jan Tore Sanners skisse for uttak fra SPN vil ikke ramme kvaliteten på det Folketrygdfondet leverer, ifølge adm. direktør Kjetil Houg.

VILLE HELLER ØKE I NORDEN: Kjetil Houg, sjef for Folketrygdfondet, forvalter av Statens pensjonsfond Norge. Foto: Jone Frafjord
Finans

Forvalter Folketrygdfondet har advart om at Statens pensjonsfond Norge (SPN) er nær fullinvestert i Norge med dagens mandat. Eierandelen i selskaper notert på Oslo Børs er kommet opp på et så høyt nivå at det er risiko for å komme i brudd med dagens eierandelsbegrensning på 15 prosent i et enkeltselskap.

Folketrygdfondet har selv anbefalt å redusere andelen av SPN som investeres i Norge, og øke den tilsvarende i Danmark, Finland og Sverige. 

Utfordringene med høye eierandeler i noterte selskaper på Oslo Børs bør etter departementets vurdering helt eller delvis håndteres gjennom uttak fra SPN
Finansdepartementet

Finansdepartementet foreslår derimot å holde andelen i Danmark, Finland og Sverige uendret på 15 prosent i meldingen om Statens pensjonsfond som ble lagt frem mandag.

Uttak fra SPN

«Statens pensjonsfond har allerede investeringer i Norden gjennom SPU, og det er isolert sett ikke effektivt å ha to fond i samme marked. Økte investeringer i Norden gjennom SPN vil forsterke denne problemstillingen. Utfordringene med høye eierandeler i noterte selskaper på Oslo Børs bør etter departementets vurdering helt eller delvis håndteres gjennom uttak fra SPN,» skriver Finansdepartementet.

Og:

«Etter departementets oppfatning er det ikke tungtveiende argumenter for at staten skal være stor eier på Oslo Børs, da dette anses å være et velfungerende marked uten et særskilt behov for statlig medvirkning. SPN er investert i det norske verdipapirmarkedet i hovedsak av historiske grunner.»

– Et uttak fra SPN vil kreve nærmere utredninger. Vi vil arbeide videre med konkret utforming av omfang og rammer for et slikt uttak for å håndtere utfordringen Folketrygdfondet har tatt opp, på en god og hensiktsmessig måte, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Departementet vil samtidig vurdere om adgangen til å investere SPN i unoterte selskaper som søker børsnotering kan utvides noe.

Folketrygdfondet med på leken

Løsningen som skisseres i stortingsmeldingen innebærer i hovedsak en videreføring av dagens rammer, ifølge Folketrygdfondet.

– Det vil ikke ha noen implikasjoner for Folketrygdfondets organisering eller på kvaliteten vi leverer, sier adm. direktør Kjetil Houg i en melding.

– Uttak fra Statens pensjonsfond Norge betyr at felleskapet kan høste fruktene av en fantastisk verdiskaping over mange år. 

På 1960- og 1970-tallet ble det satt inn nær 12 milliarder kroner på Folketrygdfondets konto. Disse har vokst til 257 milliarder, tross et uttak på over 100 milliarder i 2006.

– Avkastningen tilsvarer 8,7 prosent i året. Dette er vi stolte av. Vi ser nå fram til arbeidet med den konkrete utformingen av uttaksordningen, ifølge Houg.

Statens pensjonsfond 

  • Består av Statens pensjon utland (SPU, Oljefondet) og Statens pensjonsfond Norge (SPN).
  • SPU forvaltes av Norges Bank. Forvaltningskapitalen var mandag 10.400 milliarder kroner, plassert utenfor Norge. Ved utgangen av andre kvartal var 69,6 prosent plassert i aksjer, 27,6 prosent i obligasjoner og 2,8 prosent i unotert eiendom.
  • SPN forvaltes av Folketrygdfondet. Forvaltningskapitalen var ved utgangen av andre kvartal 257 milliarder kroner, hvorav 61,1 prosent var plassert i aksjer og 38,9 prosent i obligasjoner. 85 prosent av kapital plasseres i Norge og 15 prosent i Norden. 
jan tore sanner
folketrygdfondet
nbim
statens pensjonsfond utland
statens pensjonsfond norge
kjetil houg
Nyheter
Finans