Grunnleggende usolidarisk sirkus?

Formuende personer henges ut fordi de melder flytting til Bø kommune i Vesterålen, som følge av at kommunen har redusert den kommunale formuesskatten. Det har jeg lite sans for, skriver Finn Backer-Grøndahl i Thommessen.

FLYTTER NORDOVER: BJørn Dæhlie er en av formuende personene som har bestemt seg for å flytte til Bø i Vesterålen. Foto: Fredrik Varfjell
Finans

De fleste av oss lar våre valg påvirkes av insentiver fra offentlige myndigheter. Det er en ganske god ting, fordi det gir myndighetene verktøy som kan bidra til å styre hvordan vi opptrer. Et eksempel er elbilfordelene som nettopp innføres for å påvirke våre valg. Man kan gjerne være uenig i insentivet, men jeg har ikke lagt merke til at professorer, journalister eller stortingspolitikere har hengt ut enkeltpersoner som kjører elbil.

LIKER IKKE UTHENGNINGEN: Finn Backer-Grøndahl, Thommessen. Foto: Eivind Yggeseth

Men nok om det. Det er ikke bare privatpersoner som får gjennomgå, «skatteparadiset» Bø kommune blir også hengt ut. Professor Jarle Møen ved Norges Handelshøyskole har gitt uttrykk for at Bø kommune opptrer grunnleggende usolidarisk og stjeler skatteproveny fra de kommunene de formuende personene flytter fra. Arbeiderpartiets Hadia Tajik gir uttrykk for at kommunens reduksjon av formuesskatten fremstår som et politisk sirkus og sier at skatteparadiser er et stort globalt problem, vi trenger ikke få det internt i Norge.

Internasjonal konkurranse

Når jeg leser denne typen karakteristikker virker det for meg som om de som uttaler seg ikke ønsker å ta realitetene inn over seg. Realiteten er at det pågår en internasjonal konkurranse om å tiltrekke seg investeringer, virksomhet og arbeidsplasser. Alle land deltar. Hvert enkelt land sikrer så godt de kan insentiver for sine næringer; Luxembourg og Irland har lagt godt til rette for etablering av selskaper som driver med kapitalforvaltning. Bermuda, Guernsey og enkelte andre land sikrer arbeidsplasser ved å legge til rette for selskapsregistering og det som måtte følge med dette. Jeg tror at de som har delt ut karakteristikkene til Bø kommune, vil gi omtrent de samme karakteristikkene til disse landene.

Men hva gjør Norge? Vi har innført skattefritak for skipsfartsnæringen. Norskregistrerte selskaper som driver skipsfart har full skattefrihet for sine skipsfartsinntekter. Noen vil si at det er noe helt annet, fordi dette er jo høyst reelle selskaper som blant annet eier skip – ikke noe stråmannselskap på Guernsey. Det er helt feil. Skipene er ikke i Norge; de er på havet. Selskapene som er registrert her, har normalt ingen ansatte. De er registrert i et register i Brønnøysund og har en registrert kontoradresse i Norge. Ikke helt ulikt Guernsey og de andre landene. Vi deltar altså aktivt i konkurransen.

Styrt fra Stortinget

Men hva har konkurranse landene imellom å gjøre med Bø kommune sitt politiske sirkus. Jo; konkurransen som foregår mellom ulike land, foregår også mellom ulike deler av landet. Denne drives ikke primært av kommunene selv, den drives fra Stortinget. Stortinget legger løpende til rette for distriktsutvikling, ved en rekke ulike insentiver. Det viktigste eksempelet er differensiert arbeidsgiveravgift. Dette er innført for å gi insentiver til å etablere næringsvirksomhet og arbeidsplasser i de aktuelle kommunene - i stedet for andre mer sentrale deler deler av landet. Legger Stortinget til rette for at tilgodesette kommuner stjeler arbeidsplasser mv fra andre kommuner. Er det grunnleggende usolidarisk?

Mitt poeng er ikke at skattekonkurranse bare er bra. Skatteparadiser tilfører ikke verden bare positive ting. Poenget er heller ikke at Norge bør avskaffe rederiskatteordningen eller la være å bruke skatter og avgifter for å påvirke vår atferd. Tvert imot mener jeg politikerne våre må fortsette å legge til rette for næringsvirksomhet slik at det etableres arbeidsplasser i hele landet. Mitt poeng er at politikere og professorer bør la være å bruke negative adjektiver om kommuner som forsøker å legge til rette for å skape arbeidsplasser i sin kommune. Det bør heller applauderes. Man må gjerne mene at den enkelte kommune eller det enkelte land burde brukt andre virkemidler, men man bør slutte å forsøke å påvirke diskusjonen med å bruke uttrykk som grunnleggende usolidarisk og sirkus om de som bruker virkemidler som både er effektive og brukes av nær sagt alle.

Vi har redusert skattesatsen på alminnelig inntekt over de siste årene fra 28 til 22 prosent. Begrunnelsen har vært at skattesystemet vårt ikke var tilstrekkelig konkurransedyktig. Vi deltar altså i konkurransen. Vi har redusert skattesatsen for å sikre at norske selskaper ikke flytter virksomhet ut og at utenlandske selskaper etablerer seg her - istedenfor å etablere seg i andre land. Det er fornuftig, ikke grunnleggende usolidarisk.

Finn Backer-Grøndahl

Advokat og partner, Thommessen

Nyheter
Jus
Finans