Solgte aksjer med begge hender

Folketrygdfondet hadde for mye aksjer i Statens pensjonsfond Norge og solgte for 22,6 milliarder kroner i første kvartal.

KJØPTE AKSJER I FJOR: Men etter den kraftige børsoppgangen har nå Kjetil Houg og Folketrygdfondet solgt aksjer. Foto: Jone Frafjord
Finans

Statens pensjonsfond Norge, forvaltet av Folketrygdfondet, hadde et resultat på 11,3 milliarder kroner i første kvartal i år. Dermed steg kapitalen til 303,4 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet.

– Etter en betydelig oppgang i aksjemarkedet har vi solgt aksjer i Statens pensjonsfond Norge for 22,6 milliarder kroner for å bringe aksjeandelen tilbake til 60 prosent av porteføljen, slik mandatet vårt krever. Dette er den største tilbakevektingen vi har hatt siden finanskrisen, sier adm. direktør Kjetil Houg i Folketrygdfondet i en melding.

Statens pensjonsfond Norge er Oljefondets lillebror. Mandatet tilsier at 60 prosent av kapitalen i  er plassert i aksjer og 40 prosent i obligasjoner, og at 85 prosent er plassert i Norge og 15 prosent i øvrige nordiske land.

I fjor vår og sommer kjøpte Folketrygdfondet ekstra med aksjer i etterkant av det kraftige børsfallet i begynnelsen av pandemien.

Opp i aksjer, meravkastning i renter

Avkastningen på 3,9 prosent i kvartalet kom etter oppgang i verdien på aksjer på 7,5 prosent og fall i verdien på obligasjoner på 1,8 prosent. 

Det var likevel renteporteføljen som isolert bidro til meravkastning (pluss 0,3 prosentpoeng). Mindreavkastning på 0,4 prosentpoeng i aksjer ga samlet avkastning på 0,2 prosentpoeng mindre enn i referanseindeksen. 

– Aksjemarkedet har klart seg godt på tross av en viss renteoppgang i perioden, påpeker Houg.

Samtidig som lange renter har steget har positive utsikter til utrulling av covid-19-vaksiner og forventninger om videre vekst gitt oppgang i aksjemarkedet og lavere kredittpremier i kvartalet.

De seneste ti årene har avkastningen på Statens pensjonsfond Norge i gjennomsnitt vært 8,4 prosent årlig. Det svarer til at Folketrygdfondet har slått markedet med 0,7 prosentpoeng årlig i perioden.

Trapper ned i Obligasjonsfondet

Folketrygdfondet har siden mars 2020 forvaltet Statens obligasjonsfond, med en ramme på 50 milliarder kroner. Ved utgangen av kvartalet var markedsverdien av investert kapital 8,7 milliarder kroner. Det ble kjøpt obligasjoner for 446 millioner kroner i kvartalet.

I takt med bedringen i markedet har Folketrygdfondet trappet ned kjøpene av de sikreste utstederne i Statens obligasjonsfond.