KjøpLogg inn

Her er endringene i skatter og avgifter

Slik har Støre-regjeringen foreslått å endre statsbudsjettet sammenlignet med Solberg-regjeringens forslag.

Publisert 8. nov. 2021 kl. 14.08
Oppdatert 8. nov. 2021 klokken 15.03
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 436 ord
LAR AKSJONÆRENE BETALE: Her er endringene Jonas Gahr Støres regjering gjør med Erna Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett. Foto: NTB

Mer omfordelende inntektsskatt

Oppjusteringsfaktoren for utbytte mv. økes til 1,6.

Trygdeavgiftssatsene for lønn/trygd og næringsinntekt reduseres med 0,1 prosentenhet.

Trinnskattesatsene videreføres uendret fra 2021 i trinn 1 og 2 og økes med 0,1 prosentenhet i trinn 3 og 4. Innslagspunktet for trinn 3 videreføres nominelt på 651 250 kroner fra 2021.

Satsen for minstefradraget i lønn/trygd videreføres uendret fra 2021.

Personfradraget økes med 4 250 kroner. Forslaget om å legge om foreldrefradraget til én beløpsgrense trekkes. Beløpsgrensene i foreldrefradraget videreføres nominelt.

Nedre grense for å betale trygdeavgift videreføres nominelt.

Endringer i inntektsfradrag og særordninger

Maksimalt fagforeningsfradrag økes til 5 800 kroner. Økningen er første del av en toårig opptrappingsplan mot en dobling av fradraget. Fradraget for sjøfolk økes til 83 000 kroner.

Fiskerfradraget økes til 154 000 kroner. Det inntektsuavhengige fradraget i næringsinntekt for jordbruk mv. økes til 93 000 kroner, og det maksimale fradraget til 195 000 kroner.

Det inntektsuavhengige fradraget i næringsinntekt fra reindrift økes til 93 000 kroner, og det maksimale fradraget økes til 195 000 kroner. 

Det særskilte inntektsfradraget for de som bor i Troms og Finnmark (tiltakssonen), økes til 18 100 kroner.

Bunnbeløpet i reisefradraget reduseres til 14 000 kroner for alle, uten geografisk differensiering. Forslaget om én kilometersats på 1,65 kr/km opprettholdes. Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner reduseres fra 50 000 til 25 000 kroner.

Maksimalt fradrag for individuell sparing til pensjon reduseres fra 40 000 til 15 000 kroner. Rabatten for elbiler i firmabilbeskatningen på 40 pst. oppheves.

Ordningen med skattefrihet for ansattes kjøp av aksjer mv. oppheves.

Endringer i formuesskatt

Formuesskattesatsen økes til 0,95 pst.

Verdsettelsen av aksjer og driftsmidler mv. økes til 65 pst.

Verdsettelsen av primærboliger øker til 50 pst. for den delen av markedsverdien som overstiger 10 mill. kroner.

Formuesverdiene av fritidsboliger oppjusteres med 25 pst.

Bunnfradraget i formuesskatten økes til 1,65 mill. kroner.

Det gjøres en endring i skatteloven for å sikre at erstatningsbeløp for tap av egen bolig (primærbolig) ved brann eller naturkatastrofe, verdsettes til 25 pst. av omsetningsverdi i erstatningsåret.

Klimaavgifter og kompensasjon

Det innføres CO2-avgift på naturgass og LPG til veksthusnæringen tilsvarende 10 pst. av det generelle avgiftsnivået på ikke-kvotepliktige utslipp. Det tas sikte på å gradvis trappe avgiften opp til det generelle nivået i 2026.

Veibruksavgiften reduseres med 0,62 kr/liter for biodiesel, 0,46 kr/liter for bioetanol, 0,18 kr/liter for bensin og 0,18 kr/liter for mineralolje, sammenlignet med prisjusterte 2021-satser.

Andre avgiftsendringer

Forslaget om å redusere den alminnelige satsen for avgiften på elektrisk kraft med 1,5 øre per kWh opprettholdes for månedene april–desember, men det foreslås en avgiftssats i januar–mars som er 8 øre lavere per kWh sammenlignet med prisjusterte 2021-regler.

Endringen i de avgiftsfrie innførselskvotene i 2014 reverseres, slik at reisende ikke lenger kan bytte ut kvoten for tobakksvarer med 1,5 liter vin eller øl.