Finanstilsynet med kritikk av Odin Forvaltning

Odin Forvaltnings manglende, løpende oppfølging av kundetiltak, i perioden forut for 2018, er kritikkverdig, slår Finanstilsynet fast etter sitt tilsyn.

Publisert 14. jan. 2022 kl. 17.55
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 329 ord
FINANSTILSYNET: Seksjonssjef ved Avdeling for markedstilsyn i Finanstilsynet kritiserer Odin Forvaltning i en fersk tilsynsrapport. Foto: Andreas Klemsdal

Finanstilsynet gjennomførte tilsyn hos ODIN Forvaltning AS den 8. og 13. april 2021. Møtene ble gjennomført digitalt.

Finanstilsynet konstaterte i foreløpig rapport at ODIN Forvaltning hadde mange kunder der identiteten ikke var bekreftet ved gyldig legitimasjon i henhold til hvvl § 12 jf. hvitvaskingsforskiften § 4-3. 

En vesentlig del av kundeforholdene var inngått før 2010, men også etter 2010 er det inngått kundeforhold der Odin ikke har bekreftet kundens identitet, heter det blant annet i rapporten.

Odin opplyste at det har gjort et løpende arbeid for å få bekreftet og dokumentert identiteten til disse kundene, og at antall tilfeller derfor er synkende. For de kunder der bekreftelse på identitet mangler, blokkeres kundenes fondsandeler for innløsning frem til full anti-hvitvaskingskontroll er gjennomført, heter det videre.

Kritikkverdig

Det var Finanstilsynets foreløpige vurdering at det på tilsynstidspunktet forelå vesentlige mangler ved kundetiltakene for en rekke eldre kundeforhold. Det er ikke innhentet tilstrekkelig informasjon og dokumentasjon knyttet til disse kundene etter hvitvaskingsloven §§ 10, 11 og 12 jf. hvitvaskingsforskriften § 4-3. Foretaket manglet informasjon for å bedømme risikoen for hvitvasking knyttet til kundene.

Odin Forvaltning skriver i tilsvaret at det vil fortsette å prioritere arbeidet med å innhente legitimasjon, der dette mangler. Foretaket konstaterte at de iverksatte tiltakene før 2018 ikke var tilstrekkelig effektive, og at ressursene til dette arbeidet ble styrket i 2018 med en ny medarbeider på AMLområdet i compliance-avdelingen, og noe senere med en ny ressurs som dedikert AML-ansvarlig i selskapets førstelinje. Foretaket viser dessuten til at en lovendring som kan gi forvaltningsselskapenes tilgang til opplysninger fra Folkeregisteret om personlige forhold vil være til hjelp i arbeidet med å få redusert antall ulegitimerte kunder.

Konklusjon

Det er Finanstilsynets vurdering at Odin Forvaltnings manglende løpende oppfølging av kundetiltak overfor disse kundene i perioden forut for 2018 er kritikkverdig. 

Finanstilsynet tar til etterretning Odin Forvaltnings tiltak og legger til grunn at Odin også fremover prioriterer arbeidet med å gjennomføre identitetskontroll og å innhente og dokumentere informasjon om eksisterende kundeforhold i tråd med de krav som gjelder, heter det i rapporten.

Les hele rapporten