Finanstilsynet: Overtredelsen er grov og vedvarende

Finanstilsynet hevder at Insrs styre og ledelse ikke overholdt sitt tilsynsansvar, og at overtredelsen er grov og vedvarende.

IKKE ENIG: – Det blir for unyansert i si at vi ikke er enig i noe av kritikken. Men vi er uenige i Finanstilsynets varsel om å miste konsesjonen, har konsernsjef Espen Husstad sagt. Foto: Iván Kverme
Forsikring

I slutten av juni fikk skadeforsikringsselskapet Insr  et brev fra Finanstilsynet om at konsesjonen kunne ryke. Fredag 14. august svarte selskapet på denne trusselen med å selge sine kunder til Storebrand:

«Styrets risikovurdering var at det ville være sikrere å foreta et salg for å imøtekomme Finanstilsynet. Styret mente også at et salg ville gi størst aksjonærverdi, selv om vi er rykende uenige med Tilsynet,» sa konsernsjef Espen Husstad den gangen til Finansavisen.

Insr skal 5. oktober holde en ekstraordinær generalforsamling, og mandag ble invitasjonen sendt ut. Der omtaler styret de mange forholdene Finanstilsynet var kritiske til.

Mange punkter

«Finanstilsynet hevder at selskapets styre og ledelse ikke har overholdt sitt tilsynsansvar, og at overtredelsen er grov og vedvarende. Det er særlig anført at styret har overtrådt plikten til å sørge for forsvarlig organisering av selskapet og etablering av forsvarlige styrings- og kontrollsystemer,» står det i innkallelsen.

Finanstilsynets kritikk er basert på følgende observasjoner, ifølge Insr-styret:

* Gjentakende og betydelige regnskapsfeil over flere år (2013 til og med 2019), som avdekker at internkontrollsystemet ikke har vært forsvarlig, og at bemanning og kompetanse har vært for svak.

* Mangel på tilfredsstillende oppfølging, overvåking og styrerapportering av identifiserte risikoer på forsikringsområdet, samt mangel på hensiktsmessige retningslinjer for inntreden i nye markeder og produkter.

* Mangel på tilstrekkelige kontrollmekanismer og -systemer for å styre salgsleddet og dermed god risikoseleksjon.

* Mangel på forsvarlig oppfølging av utkontraktert virksomhet, inkludert manglende retningslinjer og rutiner for identifisering av risiko og sannsynlighet for at risiko materialiserer seg, samt styring og kontroll med utkontraktert virksomhet.

* Etablering av det Finanstilsynet fastslo å være en filial i Danmark i motsetning til grensekryssende virksomhet, uten å etterleve regelverket for slik filialetablering.

* Utilstrekkelig kommunikasjon med Finanstilsynet.

* Andre forhold som manglende uavhengighet i kontrollfunksjonene, utilstrekkelige egnethetsvurderinger og utbetaling av variabel godtgjørelse i strid med regelverket.

Ikke enig

Insrs styre er sterkt uenige med Finanstilsynet, går det også frem av innkallelsen. 

«De fleste overtredelsene Finanstilsynet har vist til, gjelder eldre forhold som er korrigert. Det er ikke grunnlag for å konkludere med at det pr. i dag er alvorlige mangler ved selskapets organisering, styring og kontroll. Styret og ledelsen har følgelig ikke gjort seg skyldig i overtredelse av lovpålagte plikter,» står det blant annet.

Insr viser til at prosessen i Finanstilsynet må forventes å være meget grundig, gitt det mulige vedtakets alvorlige virkning for alle berørte parter. 

«Et varsel tilkjennegir Finanstilsynets vurdering basert på det faktum Finanstilsynet har lagt til grunn. Dette medfører at dersom selskapet ikke kan tilbakevise Finanstilsynets faktiske forståelse på områder som er vesentlige for begrunnelsen av det varslede vedtaket, vil Finanstilsynet fatte vedtak i tråd med varselet.»

«Selv om styret er av den oppfatning at vurderingene savner nødvendig rettslig og faktisk grunnlag, er det ingen grunn til å tvile på at Finanstilsynet mener at grunnlaget er tilstrekkelig. Den løpende kommunikasjonen gjennom sommeren har forsterket dette inntrykket.» 

insr insurance group
espen husstad
insr
Nyheter
Børs
Forsikring