XXL nektet å børsnotere tegningsretter - aksjonærer kan tape stort

XXL nektet å børsnotere tegningsretter tross innstendig oppfordring fra Oslo Børs. Nå får sportskjempen kjeft for å ha fratatt aksjonærene mulighet til å selge rettene på børsen.

DYR SJEF: XXL-sjef Pål Wibe nektet å børsnotere XXL-tegningsretter fordi emisjonskursen var litt under børskursen. Men nå er børskursen dobbelt så høy, og aksjonærer som ikke kan kjøpe i emisjonen taper stort på ikke å få selge tegningsrettene. Foto: NTB Scanpix
Handel

Redningspakken til XXL i form av aksjeemisjon på 400 millioner og ny bankgjeld på 1,45 milliarder kroner får nå flengende kritikk fra Oslo Børs. I et brev signert direktør for markedsovervåking, Thomas Borchgrevink, får XXL passet påskrevet.

Bakgrunnen er at de til tross for Børsens sterke oppfordring nektet å børsnotere tegningsrettene knyttet til den pågående fortrinnsrettsemisjonen i selskapet. Det gjør at XXL-aksjonærer som ikke ønsker eller ikke har mulighet til å skyte nye penger inn i XXL, går glipp av store verdier.

Fredag ettermiddag ble XXL handlet til 9,80 kroner på børsen. Emisjonen gjøres til 5 kroner aksjen. Verdien av tegningsretten er følgelig like stor som verdien av aksjen.

Aksepterte ikke omgåelse

XXL kunngjorde refinansieringen den 1. april. Samme dag tok Oslo Børs kontakt med selskapet for å høre om de ikke skulle børsnotere tegningsrettene. Børsen understreket at tegningsrettigheter som hovedregel skal noteres nettopp som følge av at aksjonærer som av ulike årsaker ikke kan tegne seg for nye aksjer, skal ha mulighet til å selge rettene sine.

XXL anførte at de hadde lagt opp til at fortrinnsrettene ikke skulle være omsettelige, men Børsen viste til at de både gjennom vedtak og uttalelser ikke aksepterte at selskaper skulle lage strukturer som hindret omsettelighet av fortrinnsretter.

Med dette som bakgrunn ba Oslo Børs XXL om en redegjørelse om notering av tegningsrettene.

KRITISK: Overvåkingssjef på Oslo Børs, Thomas Borchgrevink, gir XXL flengende kritikk for å frata aksjonærene mulighet til å selge tegningsretter. Foto: Iván Kverme

Altor nektet

Det fikk Børsen to dager senere. XXL redegjorde for at styret var forelagt to alternativer. Det første alternativet gikk ut på en garantert fortrinnsrettsemisjon til 30 prosents rabatt på børskursen på tegningstidspunktet tre uker frem i tid. Det andre alternativet var en garantert, rettet emisjon 15 prosent over børskursen de seneste fem dagene.

Av redegjørelsen fremgår det at Altor nektet å akseptere det andre alternativet.

FRYKTET KURSFALL: Hugo Maurstad i Altor Private Equity nektet å godta flytende tegningskurs fordi det kunne gi stor utvanning. Foto: Eivind Yggeseth

XXL viste til at emisjonskursen var over børskursen og at en usikker emisjonskurs tre uker frem i tid kunne medføre massiv utvanning. Men selskapet tok ikke hensyn til at aksjekursen kunne stige markant, hvilket den har gjort, slik at kursen nå er nær det dobbelte av emisjonskursen.

XXLs argument avvises også fullstendig av Oslo Børs, som vektlegger likebehandling av aksjonærene.

Generalforsamling avgjør

Oslo Børs har ikke mulighet til å pålegge XXL å notere tegningsrettene, men anmoder sterkt om at selskapet gjør det ved å rette kritikk mot selskapet.

Siste børsdag aksjen handles inkludert tegningsretten, er 24. april. Samme dag avholder XXL generalforsamling som skal godkjenne kapitalutvidelsen. Hvorvidt aksjonærene har noe å tjene på å stemme ned en refinansiering for et selskap i krise, er imidlertid usikkert.

Den 27. april er første dag XXL-aksjen vil handles på børsen uten tegningsretten inkludert. Selve tegningsperioden for emisjonen er tenkt mellom 4. og 18. mai.

xxl
pål wibe
oslo børs
thomas borchgrevink
breaking