Covid-19-smell for Jotun-konsernet

Jotun hadde et rekordsterkt første kvartal, men merker nå effektene av covid-19-pandemien. Noen fabrikker har vært stengt midlertidig.

VOKSER ORGANISK: I fjor investerte Jotun under ledelse av konsernsjef Morten Fon godt over 1 milliard kroner. Blant investeringene var nytt hovedkontor og forskningssenter i Sandefjord, nye fabrikker i Egypt og Vietnam samt nytt forskningssenter i Dubai. Foto: ANDERS HORNTVEDT
Industri

Med et driftsresultat på nær 800 millioner kroner de tre første månedene av året var det mye som tydet på at malingprodusenten i Sandefjord lå an til et nytt all-time high-regnskap i 2020. Men det var før coronaviruset rammet store deler av verden.

På kort sikt venter Jotun nå en salgsnedgang på grunn av den pågående pandemien.

Omfattende smittevernsrestriksjoner og svakere fremtidsutsikter vil ifølge en oppdatering fra konsernsjef Morten Fon dempe den økonomiske aktiviteten i markedene hvor gruppen opererer.

Restriksjonene har ført til midlertidig stengning av noen produksjonsanlegg i deler av første kvartal, med påfølgende utsettelser av leveranser fra disse anleggene.

Stor usikkerhet

– Det er imidlertid betydelig usikkerhet knyttet til varigheten og omfanget av pandemien og smittevernstiltakene og hvordan disse vil påvirke de økonomiske forholdene i de enkelte landene, skriver selskapet.

Etter fjoråret er det vedtatt et utbytte på 547 millioner kroner, hvorav halvparten så langt er utbetalt.

Styret har, dersom det anser at situasjonen krever det, anledning til å holde tilbake andre halvdel av utbyttet, som etter planen skal overføres til aksjonærene til høsten.

I 2019 kom Jotuns driftsinntekter opp i 19,7 milliarder kroner. Driftsresultatet var 2,3 milliarder kroner og resultatet før skatt 2,1 milliarder kroner. Etter skatt endte årsresultatet på 1,5 milliarder kroner.

Vedlikeholdsvinner

I første kvartal i år steg driftsinntektene med 11,4 prosent til 5.082 millioner kroner.

Veksten forklares med økt salg i forretningsområdet Marine Coatings, der det var høy aktivitet i vedlikeholdsmarkedet for skip. Derimot var salgsveksten i Decorative Paints, Protective Coatings og Powder Coatings moderat.

Justert for positive valutaeffekter grunnet en svakere norsk krone ble den underliggende salgsveksten for kvartalet 4 prosent.

Driftsresultatet bedret seg vesentlig og økte 36 prosent sammenlignet med tilsvarende tremånedersperiode i 2019. Driftsmarginen ble 15,6 prosent sammenlignet med 12,7 prosent i fjor.

I tillegg til økt salg forklares resultatoppgangen i hovedsak av en styrket bruttomargin som følge av tidligere gjennomførte prisøkninger og noe lavere råvarekostnader.

Store variasjoner

Selskapet opplyser at topplinjeveksten i alle segmenter påvirkes negativt av coronavirusutbruddet og de relaterte smittevernsrestriksjonene som er innført der Jotun opererer.

Dette resulterer i lavere økonomisk aktivitet, men omfanget varierer sterkt fra land til land.  Imidlertid har Jotun så langt ikke opplevd betydelige brudd i forsyningskjeden av råvarer eller andre innsatsfaktorer.

– Dette er en oppdatering vi publiserer i forbindelse med Orklas resultatfremleggelse. Vi gir ikke kommentarer ut over denne rapporten, skriver kommunikasjonsdirektør Christian Espolin Johnson i en epost til Finansavisen.

Bedriften investerte godt over 1 milliard kroner i fjor. Blant investeringene er nytt hovedkontor og forskningssenter i Sandefjord.

Bonus til sjefen

Jotun er en av verdens ledende produsenter av maling og pulverlakker med over 10.000 medarbeidere. I gruppen inngår 65 selskaper og 39 produksjonsanlegg fordelt på alle kontinenter, i tillegg til agenter, avdelingskontorer og distributører i mer enn 100 land.

Toppsjef Morten Fon mottok i fjor lønn og andre innberetningspliktige ytelser på vel 9,2 millioner kroner, hvorav 808.000 kroner var bonus og nær 2,6 millioner gjaldt pensjonsavsetninger.

Den ordinære lønnen økte med knappe 3 prosent fra 2018 til 5,55 millioner kroner i fjor.

Gleditsch-familien er majoritetseier i Jotun, mens Orkla sitter med 42,5 prosent av aksjene.

jotun
morten fon
orkla
gleditsch-familien
sandefjord
christian espolin johnson
maling