Kystrederiene mener staten bør investere i grønne skip for å sikre arbeidsplasser

Kystrederiene foreslår at staten skal bruke minimum seks milliarder kroner på miljøvennlige skip for å sikre aktivitet i maritim næring gjennom coronakrisen. 

ELDRE SKIP: Kystrederiene ønsker minimum seks milliarder kroner til å fornye skipene langs norskekysten. Illustrasjonsfoto: Dreamstime
Industri

Nærskipsfartens medlemsorganisasjon Kystrederiene foreslår et «grønt maritimt investeringsfond» for å sikre økonomisk aktivitet langs kysten og fornyelse av skip for rederier som allerede sliter med å få lån. 

Adm. direktør Tor Arne Borge i Kystrederiene fremhever at fartøyene som trafikkerer langs norskekysten er av den eldre sorten, med en gjennosnittsalder på opptil 25 år. 

– Det gjør at skipene er dyre å drifte, i tillegg til at rederiene preges av korte avtaler. Ser man bort ifra covid-19-situasjonen ligger disse elementene allerede til grunn for at flere rederier ikke får byggelån, sier Borge. 

FORESLÅR TILTAK: Tor Arne Borge, adm. direktør i Kystrederiene. Foto: Kystrederiene

Sliter med likviditeten

– I hvilken grad rapporterer medlemsrederiene om likviditetsproblemer som følge av coronakrisen?

– Kystrederiene har gjennomført en undersøkelse blant våre medlemmer som viser at noen rederier allerede har likviditetsutfordringer. Dette er gjerne knyttet til kanselleringer av oppdrag eller redusert betalingsevne hos vareeiere. Flere som ennå ikke opplever utfordringer sier at det kan oppstå likviditetsproblemer dersom covid-19-situasjonen vedvarer, sier Borge. 

Med svak økonomi har rederiene langs kysten kapasitet til en egenkapitalandel på 10-15 prosent av byggekostnad, mens bankene kan tilby en låneramme som dekker mellom 60 og 65 prosent av byggekostnadene. 

Minimum 6 mrd. 

Dermed mangler om lag 20-30 prosent av byggekostnaden som rederiene sliter med å skaffe til veie på egenhånd.

Interesseorganisasjonen ser for seg at skal dekkes av statlige tilskudd gjennom et «grønt maritimt investeringsfond» på minimum 6 milliarder kroner de neste to årene. Fondet foreslås lagt til Innovasjon Norge.

Organisasjonen har identifisert 19 prosjekter som trolig kan settes i gang de neste seks månedene med en samlet kostnad på om lag 3,4 milliarder kroner. De påfølgende 18 månedene er det trolig ytterligere 17 prosjekter, med en anslått samlet kostnad på 3,1 milliarder kroner, som kan startes opp. 

Når skipene er levert legges det opp til ordinær rederidrift og at investeringsfondet skal kunne selge seg ut når rederiet har mulighet til å overta alene, eller når markedssituasjonen tilsier det. I sitt forslag skriver Kystrederiene at ordningen ikke må tilføre verft eller rederi mer gjeld. 

– Hvorfor kan det ikke lages en låneordning fremfor en tiltakspakke? Tåler ikke rederiene mer gjeld?

– Flåtefornyelsen til Kystrederiene er et motkonjunkturtiltak for hele den maritime bransjen. En tiltakspakke må til for akselerering av fornyelsen og en rask omstilling, sier Borge, og fortsetter:

– Rederiene har gjerne ikke så mye gjeld i dag, men egenkapitalen ligger i skipene de drifter, og de korte avtalene som store deler av næringen preges av gjør at bankene i dag ikke innvilger lån. Målsetningen med en stor del av tiltakspakken er å forbedre likviditeten til rederiene slik at de også får lån.

– For tidlig med utforming

I fjor sommer påpekte shippingbanksjef Øivind Haraldsen i Danske Bank overfor Finansavisen at det ikke var noen etterspørsel etter miljøvennlige skip, ettersom redere opplever at både private og statlige lasteeiere velger billigste løsning. Dermed må det trolig ulike statlige støtteordninger på plass for at nærskipsfarten skal få ny, mer miljøvennlig tonnasje. 

Høyre-politker Tom-Christer Nilsen i næringskomiteen på Stortinget mener coronakrisen aktualiserer problemstillingen. 

– Det har lenge vært varslet at en vil se på finansieringsordningen, og jeg mener det er fornuftig å se nærmere på det nå. Det er for tidlig å si hvordan en slik ordning eventuelt skal utformes, men jeg har merket meg innspillet fra næringen og vil ta det opp med departementet, sier Nilsen.

Vrakpant på gamle skip

I tillegg til statlige tilskudd foreslås det at avskrivningssatsen for miljøvennlige nybygg økes fra 14 til 20 prosent, og at det gis et kondemneringstilskudd ved opphugging av gamle skip på 70 prosent, basert på skipets markedsverdi ved salg, begrenset oppad til ti millioner kroner. 

Kystrederiene mener utstrakt bruk av norske leverandører og verft, samt et av de to norske flaggene bør være blant kriteriene for et slikt tilskudd.

For å stimulere til opphugging av gammel tonnasje foreslår organisasjonen at Innovasjon Norge tilføres 250 millioner kroner de neste to årene.

kystrederiene
nærskipsfart
Nyheter
Industri