Denne uken løp høringsfristen for Deltidsutvalgets innstilling ut. YS støtter ifølge en pressemelding mindretallsforslaget om å lovfeste fortrinnsrett for deltidsansatte. Denne uken løp høringsfristen for Deltidsutvalgets innstilling ut. YS støtter ifølge en pressemelding mindretallsforslaget om å lovfeste fortrinnsrett for deltidsansatte. - Vi mener at en lovfesting av deltidsansattes fortrinnsrett til å utvide sin stilling fremfor at det foretas nyansettelse i virksomheten, er fornuftig og hensiktsmessig. Det er kvinner som i hovedsak arbeider deltid, og tiltak som bedrer de deltidsansattes rettigheter vil etter vår oppfatning være viktige likestillingspolitiske virkemidler, mener YS-leder Randi Bjørgen.Tall viser at 70 prosent av norske kvinner i aldersgruppen 16-74 år er i arbeid, men 43 prosent av de sysselsatte kvinnene jobber deltid.- YS forutsetter at det er et mål om full likestilling mellom menn og kvinner. Derfor må vi ta deltidsproblematikken på alvor; for så lenge mange kvinner jobber deltid og ikke kan forsørge seg selv gjennom eget arbeid vil vi ikke oppnå likestilling, holder Bjørgen frem.