Flere uføre

Antall personer som mottar uføreytelser fra NAV fortsetter å øke.

Foto: Scanpix
Arbeidsliv

Ved utgangen av november i fjor var 339 200 personer uføre, går det frem av en melding fra NAV. Det er 5 700 flere enn ved utgangen av desember 2007, og tilsvarer en økning på 1,7 prosent.- Økningen i antall uføre må sees i sammenheng med at de store etterkrigskullene nå er i en alder hvor sannsynligheten for å bli ufør er stor. At andelen uføre i befolkningen generelt holder seg stabil kan ha sammenheng med at det har vært stor etterspørsel etter arbeidskraft de siste årene. Vi vet av erfaring at økt ledighet på sikt kan føre til en økning i nye uføre, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie, ifølge meldingen.Den største økningen i antall uføre finner vi i aldersgruppen 60-64 år, hvor antallet økte med 3 200 personer fra desember 2007 til november 2008, mens aldersgruppen 55-59 år hadde en nedgang i antall uføre på 1 000 personer i samme periode.Flere kvinner uføreDet er flere kvinner enn menn som blir uføre. Fra desember 2007 til november 2008 økte antall uføre kvinner med 3 900, mens økningen blant menn var på 1 700. De fleste nye uføre har jobbet innen helse og sosiale tjenester. I fjor ble 7 500 personer innen denne næringen uføre.Sett i forhold til antall sysselsatte i ulike næringer var det innen jordbruk, skogbruk og fiske man finner den største veksten av uføre med 2,1 prosent. Til sammenligning ble 1,8 prosent innen næringen helse og sosiale tjenester uføre i fjor.I forhold til befolkningsveksten har andelen uføre holdt seg stabilt de siste to årene. Nå mottar 11 prosent av den yrkesaktige delen av befolkningen uføreytelser fra NAV.Økt saksbehandlingstidLange saksehandlingstider for uføreytelser har ført til en økning i antall saker som ligger til behandling. Når NAV behandler flere saker og bygger ned restanser vil det kunne gi utslag i uførestatistikken.

Nyheter
Næringsliv