Sykefraværet øker

Her øker sykefraværet mest.

I 2. kvartal var sykefraværet på 7,1 prosent, en økning på 4,9 prosent fra i fjor, går det frem av en melding.- Den kraftige økningen vi ser i bygg og anlegg må sees i sammenheng med at det ved starten av en nedgangskonjunktur kan være en større grad av usikkerhet knyttet til omstillinger, noe som kan føre til økt sykefravær, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.Det legemeldte sykefraværet for 2. kvartal 2009 var på 6,3 prosent. En økning på 6 prosent fra i fjor. Egenmeldt sykefravær er stabilt på 0,8 prosent.(Heretter kommenteres kun legemeldt sykefravær.)Flere syke mennBlant menn øker sykefraværet med 10,7 prosent. For menn i alderen 40-49 år øker fraværet med opp til 14 prosent. De tre siste kvartalene har menns sykefravær økt mer enn kvinners. Kvinner har fremdeles høyere sykefravær enn menn, men veksten i sykefraværet blant kvinner har stoppet noe opp etter finanskrisen og øker nå med 1,9 prosent. Kvinner har et sykefravær på 7,9 prosent, mens for menn er fraværet på 5,0 prosent.Øker mest i bygg og anleggMens veksten i sykefraværet totalt sett var på 6 prosent, var økningen i bygg og anlegg på hele 18,7 prosent. Andre næringer med stor økning i sykefraværet er jordbruk, skogbruk og fiske med 14 prosent og eiendomsdrift og teknisk tjenesteyting med 13 prosent.Ikke alle konjunkturutsatte næringer har høy vekst i sykefraværet. Industrien, som opplever mye permitteringer og høy grad av omstilling, har en økning på 4,5 prosent og ligger under gjennomsnittet for hele landet.Offentlig administrasjon er den eneste næringen som har en nedgang i sykefraværet på 1,4 prosent.Flere med psykiske lidelserDet blir stadig flere sykemeldte med psykiske lidelser. Andelen tilfeller med psykiske lidelser økte fra 13,7 prosent til 15,3 prosent. Mens andelen med sykdommer i luftveiene sank fra 14,8 til 12,8.Størst vekst i privat sektorStore deler av veksten i sykefraværet har kommet i privat sektor som har en økning på 9,3 prosent. Statlig sektor har en liten nedgang i sykefraværet på 1,6 prosent, og i kommunal sektor har sykefraværet vært stabilt.Ikke redusert med IA-avtalenDet legemeldte sykefraværet er tilbake på samme nivå som etter at IA-avtalen ble inngått i 2001. Et av målene i avtalen var å få redusert sykefraværet med 20 prosent.